printable banner

U.S. Department of State - Great Seal

U.S. Department of State

Diplomacy in Action

Secretary Clinton's Eid-ul-Fitr Message - Dari


Remarks
Washington, DC
September 16, 2009

Share

١٦ Ó�ÊÇãÈÑ ٢٠٠٩

æÇÔä�Êä Ïی Óی

 

æÒیÑ ÎÇÑÌå ˜áیäÊä:  ÓáÇã æ ÚیÏ ãÈÇј.  ÎæÔæÞÊã ˜å �ÇیÇä ãÇå ÑãÖÇä ÑÇ ÈÇ ÂÑÒæãäÏی ÑæÒ åÇی ÎæÔ ÚیÏ ÈÑÇی åãå ÔãÇ¡ ÊÌáېá ãی˜äã.

 

ÏÑ ÓÇá ١٩٦٦¡ ÔæåÑã æ ãä Çیä ÇÝÊÎÇÑ ÑÇ ÏÇÔÊیã ˜å ÈÑÇی Çæáیä ÈÇÑ¡  ãېÒÈÇä ÊÌáیá ÚېÏ ÏÑ ÞÕÑ ÓÝیÏ ÈÇÔیã¡ ˜å ÍÇáÇ Èå ی˜ ÚäÚäå ãÈÏá �ÔÊå ÇÓÊ.  æ ÇãÓÇá¡ ãä ãیÒÈÇä ÏÚæÊ ÇÝØÇÑ ÏÑ æÒÇÑÊ ÎÇÑÌå ÈæÏã¡ ˜å ãÓáãÇäÇä æ ÛیÑ ãÓáãÇäÇä ÏÑ Âä ÇÔÊÑǘ äãæÏäÏ.  ãÇ ÇãیÏæÇÑیã ˜å Çیä ÇãÑ åÑ ÓÇá ÈیÔÊÑ ÊÞæیÊ یÇÈÏ ˜å ÊãÇã ãÐÇåÈ ÏÑ ÇیÇáÇÊ ãÊÍÏå ÎÇäå  ÏÇÑäÏ.  ÈÑÇی ãÓáãÇäÇä ÏÑ ÓÑÇ ÓÑ ÌåÇä¡ ÚیÏÇáÝØÑ äãÇیä�Ñ �ÇیÇä ی˜ ãÇå ÑæÒå æ ÚÈÇÏÊ ÇÓÊ.  Çیä ÇیÇã ÇÒãÇېÔ ÔÎÕی¡ ÇÒÇÑÒÔ åÇی ÇÓáÇãی ãÇääÏ ¡ Úãá ÎېÑ¡ ÌÇãÚå¡ åã˜ÇÑی¡ æ åãÏÑÏی æÊÑÍã ÑÇ ÈیÇÏ ãÇ  ãی ÂæÑÏ æ Çیä  ÇÑÒÔ åÇÆی ÇÓÊ  ˜å ãÇ Èå ÍېË  ÇãÑی˜ÇÆی åÇ ÂäÑÇ ÈÓیÇÑ �ÑÇãی ãیÏÇÑیã æ  ÇÑÒÔ åÇÆی ËÞÇÝÊ ÇãÑی˜Çېې ãÇÑÇ  Îېáی ÒېÇÏ  Ûäی ÓÇÎÊå ÇÓÊ.

 

ÞÓãی˜å ÑÆیÓ ÌãåæÑ ÇæÈÇãÇ ÏÑ ÞÇåÑå �ÝÊ¡ ÇیÇáÇÊ ãÊÍÏå ÏÑ ÓÑÇÓÑ ÌåÇä ÈÇ ãÓáãÇäÇä ÏÑ ÊáÇÔ ÂÛÇÒ ی˜ ÏæÑÇä ÌÏیÏ ÇÓÊ¡ ÏæÑÇäی ˜å ÈÑ ÈäېÇÏ ãäÇÝÚ ãÔÊј Çæ ÇÍÊÑÇã ãÊÞÇÈá ÇÓÊæÇÑ ÈÇÔÏ.  ãÇ ãیÏÇäیã ˜å ä˜ÇÊ  ÒیÇÏی ãæÌæÏ ÇÓÊ  ˜å  Çåá  ÚÞېÏå ÑÇ ÈÇ åã ãÊÍÏ ãیÓÇÒÏ¡ Èå äÓÈÊ Çیä˜å ÇÒ åã  ÌÏÇ äãÇیÏ.

 

ÏÑ ÍÇáی˜å ÒãÖÇä Ñæ Èå ÇÎÊÊÇã ÇÓÊ¡ ÈیÇÆیÏ ÊÇ ÈÇ ÑæÍیå ãÔÊј ÏÑ Øæá ÓÇá ÈÑÇی ÈÏÓÊ ÂæÑÏä ÇåÏÇÝ ãÔÊј ãÇ¡ ÕáÍ¡ ÑÝÇå¡ æ ËÈÇÊ  ˜ÇÑ ˜äیã.  æ ãä Èå åãå ÔãÇ ÓÇá ÈÓیÇÑ ÎæÔ åã ÂÑÒæ ãی˜äã.  ÊÔ˜Ñ.  

 Back to Top
Sign-in

Do you already have an account on one of these sites? Click the logo to sign in and create your own customized State Department page. Want to learn more? Check out our FAQ!

OpenID is a service that allows you to sign in to many different websites using a single identity. Find out more about OpenID and how to get an OpenID-enabled account.