printable banner

U.S. Department of State - Great Seal

U.S. Department of State

Diplomacy in Action

Secretary Clinton's Eid-ul-Fitr Message - Persian


Remarks
Washington, DC
September 16, 2009

Share

16 Ó�ÊÇãÈÑ 2009
æÇÔä�Êä Ïی Óی

˜áیäÊæä¡ æÒیÑ ÇãæÑ ÎÇÑÌå: ÓáÇã¡ ÚیÏ ãÈÇј. ãä ÈÓیÇÑ ÎÔäæÏã Èå ãäÇÓÈÊ ÈÑ�ÒÇÑی ÌÔä �ÇیÇä ÑãÖÇä ÚیÏ ÔÇÏãÇäå Çی ÑÇ ÈÑÇی åãۀ ÔãÇ ÂÑÒæ ˜äã.

ÏÑ ÓÇá 1996 ãä æ åãÓÑã ÇÒ Çیä ÇãÊیÇÒ ÈÑ ÎæÑÏÇÑ ÈæÏیã ˜å ÈÑÇی äÎÓÊیä ÈÇÑ ãیÒÈÇä ÌÔä ÚیÏ ÝØÑ ÏÑ ˜ÇÎ ÓÝیÏ ÈÇÔیã ˜å ǘäæä Èå ی˜ ÓäÊ ÊÈÏیá ÔÏå ÇÓÊ. æ ÇãÓÇá¡ ãä ãیÒÈÇäی ی˜ ÖیÇÝÊ ÇÝØÇÑ ÑÇ¡ ÈÇ ÍÖæÑ ãÓáãÇäÇä æ ÛیÑ ãÓáãÇäÇä¡ ÏÑ æÒÇÑÊ ÇãæÑ ÎÇÑÌå Èå ÚåÏå ÏÇÔÊã. ÇãیÏæÇÑã ÈÇ Çیä ÑæäÏ Çیä Ý˜Ñ ˜å �یÑæÇä åãå ÇÏیÇä ÇیäÌÇ ÏÑ ÇیÇáÇÊ ãÊÍÏå ÈÑÇی ÎæÏ ÎÇäå Çی ÏÇÑäÏ¡ åÑÓÇá ÊÞæیÊ ÔæÏ. ÚیÏ ÝØÑ ÈÑÇی åãۀ ãÓáãÇäÇä Ï ÑÓÑÇÓÑ ÌåÇä¡ äÔÇäۀ �ÇیÇä ãÇå ãÈÇј ÑæÒå ÏÇÑی æ äیÇیÔ ÇÓÊ. Çیä ãÇåö ÊÃãá ÏÑ ÎæیÔ¡ یÇÏÂæÑ ÇÑÒÔåÇی ÇÓáÇãی –äی˜æ˜ÇÑی¡ ÌÇãÚå¡ åã˜ÇÑی¡ åãÏÑÏی ÇÓÊ. ÇÑÒÔåÇیی ˜å ãÇ ÂãÑی˜ÇییÇä �ÑÇãی ãی ÏÇÑیã¡ æ Èå ÝÑåä� ÂãÑی˜Çیی ÈÓیÇÑ ãÏÏ ÑÓÇäÏå ÇäÏ.

åãÇä�æäå ˜å �ÑÒیÏäÊ ÇæÈÇãÇ ÏÑ ÞÇåÑå ÇÚáÇã ÏÇÔÊ¡ ÇیÇáÇÊ ãÊÍÏå ÏÑ ÌÓÊÌæی ÂÛÇÒ ÌÏیÏی ÈÇ ãÓáãÇäÇä ÓÑÇÓÑ ÌåÇä ÈÑ ÇÓÇÓ ãäÇÝÚ æ ÇÍÊÑÇã ãÊÞÇÈá ÇÓÊ. ãÇ ãی ÏÇäیã ÚæÇãáی ˜å Çåá ÇیãÇä ÑÇ Èå åã �یæäÏ ãی ÏåäÏ ÈÑ ÚæÇãáی ˜å ÂäåÇ ÑÇ ÇÒ åã ÌÏÇ ãی ˜ääÏ ÝÒæäی ÏÇÑäÏ.

ÈäÇ ÈÑ Çیä ÏÑ ÍÇáی ˜å ÑãÖÇä Èå �ÇیÇä ÎæÏ äÒÏی˜ ãی ÔæÏ¡ È�ÐÇÑیÏ ÊÇ ÏÑ ÓÑÇÓÑ ÓÇá Âä ÑæÍیۀ ÌãÚی ÑÇ ÈÑÇی ÊÍÞÞ ÈÎÔیÏä Èå åÏÝåÇی ãÔÊј ÕáÍ¡ ÑÝÇå æËÈÇÊ ÍÝÙ ˜äیã. æ ãä ÈÑÇی ÔãÇ ÓÇá ÈÓیÇÑ ÎæÔی äیÒ ÂÑÒæ ãی ˜äã. Ó�ÇÓ�ÒÇÑã.Back to Top
Sign-in

Do you already have an account on one of these sites? Click the logo to sign in and create your own customized State Department page. Want to learn more? Check out our FAQ!

OpenID is a service that allows you to sign in to many different websites using a single identity. Find out more about OpenID and how to get an OpenID-enabled account.