printable banner

U.S. Department of State - Great Seal

U.S. Department of State

Diplomacy in Action

Secretary Clinton's Eid-ul-Fitr Message - Turkish


Remarks
Washington, DC
September 16, 2009

Share

16 Eylül 2009
Washington, D.C.


DIÞÝÞLERÝ BAKANI CLINTON: Merhaba, bayramýnýz mübarek olsun. Ramazanýn sona ermesini kutlarken hepinize mutlu bayramlar diliyorum.

Eþim ve ben 1996’da Beyaz Saray’da, sonradan gelenek haline gelen ilk Ramazan Bayramý kutlamasýný düzenlemenin mutluluðunu yaþadýk. Bu yýl da ben Dýþiþleri Bakanlýðýnda bir iftar yemeðinde Müslüman ve gayrý-Müslim konuklarý aðýrladým. Umuyoruz ki, bununla her yýl, Amerika Birleþik Devletlerinde her dinin yeri olduðu gerçeðini vurgularýz. Ramazan Bayramý dünyanýn her yerindeki Müslümanlar için oruç ve ibadeti içeren kutsal ayýn sona ermesine iþaret eder. Bu içgözlem süresi bize Ýslam’ýn, Amerikalýlar için de önemli olan ve Amerikan kültürüne büyük katkýsý bulunan hayýrseverlik, toplum, iþbirliði, merhamet gibi deðerlerini hatýrlatýr.

Baþkan Obama’nýn da Kahire’de söylediði gibi, Amerika Birleþik Devletleri dünya genelinde Müslümanlar ile karþýlýklý çýkar ve karþýlýklý saygýya dayanan yeni bir baþlangýç gerçekleþtirmek arayýþýndadýr. Biliyoruz ki, dinlerde biz insanlarý ayýrandan çok birleþtiren özellikler vardýr.

Bu yüzden, Ramazanýn sonuna yaklaþýrken, gelin hepimizin ortak hedefi olan barýþ, refah ve istikrarý gerçekleþtirmek için, bu toplum ruhuna yýl boyunca baðlý kalalým. Sizlere ayrýca, çok mutlu bir yýl diliyorum. Teþekkür ederim.Back to Top
Sign-in

Do you already have an account on one of these sites? Click the logo to sign in and create your own customized State Department page. Want to learn more? Check out our FAQ!

OpenID is a service that allows you to sign in to many different websites using a single identity. Find out more about OpenID and how to get an OpenID-enabled account.