An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

این گزارش ها چرا و چگونه آماده می شوند؟

در راستای اجرای بخش 102 (b) اصلاحیه قانون آزادی مذاهب در جهان مصوبه ۱۹۹۸ کنگره آمریکا (P.L. 105-292)، وزارت امور خارجه این گزارش های سالانه را به کنگره ارائه می دهد. این گزارش بازه زمانی بین اول ژانویه تا ۳۱ دسامبر 2022 را در بر می گیرد.

سفارتخانه های ایالات متحده ابتدا بر اساس اطلاعات مقامات رسمی حکومتی، گروه های مذهبی، سازمان های غیردولتی، روزنامه نگاران، ناظرین حقوق بشر، دانشگاهیان، وسایل ارتباط جمعی و دیگران، پیشنویس گزارش را فراهم می نمایند.  سپس، دفتر آزادی مذاهب در جهان، واقع در واشنگتن دی سی، از طریق همکاری و مشورت با مقامات رسمی خارجی، گروه های مذهبی داخلی و خارجی، سازمان های غیردولتی داخلی و خارجی، سازمان های چند جانبه و دیگر سازمان های بین المللی و منطقه ای، روزنامه نگاران، متخصصین دانشگاهی، رهبران محلی، و دیگر مؤسسات مربوطه دولتی ایالات متحده به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات تکمیلی می پردازند.


بر اساس اصول بنیادین وزارت امور خارجه، اطلاعات ارائه شده باید تا حد امکان بی طرف، کامل، و منصفانه باشد.  البته انگیزه ها و درجه صحت منابع متفاوت هستند، و وزارت امور خارجه در مقامی نیست که چند و چون تمام اطلاعات موجود در این گزارش را  بطور مستقل ارزیابی کند. بمنظور تأمین گزارش جامع تر و حفظ بی طرفی، تا آنجایی که امکان داشته باشد، این گزارشات از منابع مختلف استفاده می کنند.  نظرات هیچیک از منابع خاص [در این گزارش] ضرورتا مورد تأیید دولت ایالات متحده نیست. این گزارش به نحوی تنظیم شده است که روشنگری موارد نمونه در مثال های مربوط به حکومت و کنش های جامعه در کشور مزبور مورد توجه همگانی قرار گیرد. شامل نمودن یا حذف بخشی خاص نباید به این عنوان تلقی شود که یک مورد خاص از نظر دولت ایالات متحده اهمیت بیشتر یا کمتری دارد، یا آنکه مورد ذکر شده تنها مورد موجود در آن زمینه است.  بلکه، هدف آن است که در باره ماهیت، میزان و شدت کنش های تأثیرگذار بر آزادی مذهب از طریق نمونه های ارائه شده روشنگری شود.


مراتب تأیید و سپاس

این گزارش حاصل تلاش صدها کارمند وزارت امور خارجه در داخل و مأموریت های این وزارتخانه در خارج از ایالات متحده است. از کلیه کارکنان متعهد سفارت خانه ها و کنسولگری هایمان بخاطر نظارت بر آزادی مذهب، یادداشت های دقیق با جزئیات کامل، و پشتیبانی ایشان از آزادی مذاهب در چهار گوشه جهان، سپاسگزاریم. برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز این گزارش، بسیاری از آنها تحت شرایط دشوار با تلاش های خستگی ناپذیر به کار خود ادامه داده اند. 

گزارش پیش روی شما، تحت راهنمایی های رشاد حسین، سفیر آزادی مذاهب در جهان، و با رهنمود های  دانیل ال. نادل Daniel L. Nadel، مدیر دفتر آزادی مذاهب در جهان و ماریا مرسر Mariah Mercer و کارسون رلیتز راکر Carson Relitz Rocker، معاونان وی، تهیه و تدوین شده است.

هیئت تحریریه دفتر آزادی مذاهب در جهان شامل افراد زیر است:  سر ویراستار: رابرت دبلیو. بوهم Robert W. Boehme؛ ویراستاران: سینتیا اچ. اکوته Cynthia H. Akuetteh، سی. پت اَلساپ C. Pat Alsup، ویکتوریا آلوارادو Victoria Alvarado، مایکل آرداوینو Michael Ardovino، برایان بکمن Brian Bachman، رابرت دابلیو. بوهم Robert W. Boehme، مارک کارلسون Mark Carlson، جنیفر دیلارد Jennifer Dillard، لیسا بی. گرگوری Lisa B. Gregory، دیوید ئی. هنیفین David E. Henifin، جیمز اِی. مک وری James A. McVerry، کارول رادلی Carol Rodley، مارگوت سولیوان Margot Sullivan، ویسنته واله Vicente Valle، و دیوید وین David Winn؛   

کارکنان دفتر آزادی مذاهب در جهان: جیمز الکساندر James Alexander، کارتر آلن Carter Allen، روری ئی. اندرسون Rory E. Anderson، ندا انصاری Nida Ansari، فردوئیس باگا Ferdaouis Bagga، دوها بیگ Dhuha Baig، آرون بروس Aaron Bruce، کیتی برنز Katie Burns، کریستین ماری کارلسون Christine Marie Carlson، جان کراون John Craven، دیلان دیگز Dylan Diggs، سرینا دوئن Serena Doan، مایکل جی. دوزلرMichael G. Dozler، لوک فالکون سپ Luke Falcon-Sapp، مری گاندرسون Mary Gunderson، کاساندرا هریس Cassandra Harris، رازی هاشمی Razi Hashmi، کسی اف. هنریکز Cassie F. Henriquez، الیکس هوگ Alyx Hoge، سارا کرچ Sarah Krech، یتی لندهر Yetty Landherr، امیلی لیبروک Emily Libruk، آنالیسا لین Analisa Lin، دارین مک انلی Darin Mcanelly، لزلی مورمان Leslie Moorman، تینا ال. موفورد Tina L. Mufford، جوسلین نارایان Joycelyn Narayan، جف اونیل Jeff O’Neal، داگلاس پاگت Douglas Padgett، کیم روی Kim Roy، فلیکس سالازار جونیور Felix Salazar Jr.، راشل سائر Rachel Sauer، سث شلایشر Seth Schleicher، رابین شولمن Robin Schulman، سارا شبیر Sarah Shabbir، آنجل شارما Angel Sharma، نیتان وینینگر Nathan Wineinger، جوئانا وولفزبرگ Joanna Wulfsberg، و بروک سی. دی. یانگ Brooke C. D. Young.  با سپاس ویژه از جفری پالچر Geoffrey Palcher، ویکتور هوسر Victor Huser، و سلین کو Selene Ko.

ویراستار فنی ارشد: جنین زارنکی Janine Czarnecki

هماهنگ کننده فنی: جفری پلچر Geoffrey Palcher 

با سپاس ویژه از سلین کو Selene Ko، وندل آلبرایت Wendell Albright، و ویکتور هوسر Victor Huser، و همچنین مارگارت جی. پراید Margaret J. Pride برای راهنمایی ها و مساعدت ایشان در تدوین این گزارش.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future