An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

اطلاعات نادرست در مورد جنسیت زیر مجموعه ای از آزار و اذیت زن ستیزانه و خشونت علیه زنان است که اغلب به نحو سازماندهی شده جهت بازداشتن زنان از مشارکت در عرصه عمومی از روایت های نادرست یا گمراه کننده مبتنی بر جنس و جنسیت استفاده می کند. هم بازیگران دولتی و هم غیردولتی خارجی به طور استراتژیک از اطلاعات نادرست در مورد جنسیت برای خاموش کردن صدای زنان، دلسرد کردن گفتمان سیاسی آنلاین، و شکل دادن به ادراک نسبت به جنسیت و نقش زنان در دموکراسی ها استفاده می کنند. در یک مطالعه پیشگامانه، کانادا، سرویس اقدا خارجی اروپا (EEAS)، آلمان، اسلواکی، بریتانیا و ایالات متحده به طور مشترک تاکتیک های مورد استفاده این بازیگران را برای پخش اطلاعات نادرست در مورد جنسیت و هویت محور در سراسر جهان ارزیابی کردند. یافته های کلیدی این گزارش در زیر شرح داده شده است.

• عاملان پخش اطلاعات نادرست جنسیتی که زنان را هدف قرار می دهند، هم بازیگران دولتی و هم غیردولتی خارجی از جمله روسیه و جمهوری خلق چین (PRC) را شامل می شوند. بازیگران خارجی دولتی از دارایی های رسانه ای خود، کنترل محیط اطلاعاتی، و گاه مزرعه های ترول تحت حمایت دولت برای انتشار اطلاعات نادرست در مورد زنان سیاستمدار، سیاست گذاران، روزنامه نگاران، و فعالان و حتی سیاست هایی که زنان را هدف قرار می دهد، استفاده می کنند.

اطلاعات نادرست اغلب متوجه زنان با هویت های متقاطع می شود. تحقیقات ما ۱۳ موضوع منحصر به فرد اطلاعات نادرست در مورد جنسیت را مورد بررسی قرار داد که شامل استفاده گسترده از کلیشه های جنسیتی، جنسی سازی بیش از حد، و هدف قرار دادن سیاسی زنان برای ایجاد شرمساری و بی اعتبار کردن آنها می شود. استفاده مرتکبین از ترکیبی از مضامین هویتی و سیاسی نشان می‌ دهد که اطلاعات نادرست می‌ تواند هر جنبه از هویت یک فرد را برای بی اعتبار و شرمنده کردن آنها و/یا جوامعشان هدف قرار دهد.

مرتکبین اغلب اطلاعات نادرست در مورد جنسیت را از طریق فعالیت های هماهنگ شده در رسانه های اجتماعی به طور خود به خود یا از پیش برنامه ریزیی شده در چندین پلتفرم منتشر می کنند. در بسیاری از موارد، آزار و اذیتی که توسط بازیگران دولت های خارجی آغاز شده بود، پخش اطلاعات نادرست در مورد جنسیت توسط کاربران رسانه ‌های اجتماعی را ترویج کرد. بازیگران دولتی خارجی برای انتشار اطلاعات نادرست علاوه بر مقالات رسانه ‌ای، میم ‌ها، هشتگ‌ های خاص، بیانیه‌ های عمومی سیاستمداران یا سایر افراد تأثیر گذار، و حتی کارتون ‌های مانگا، همچنین از اسناد ساختگی (مانند عکس ها یا ویدیوهای اصلاح ‌شده یا گمراه ‌کننده) استفاده می‌کنند.

بازیگران دولتی خارجی با استفاده از اطلاعات نادرست جنسیتی، افراد، گروه ها و قانون گذاری را به هدف میکشد. وقتی سیاستمداران، روزنامه ‌نگاران و فعالان مورد هدف قرار می‌ گیرند، اغلب تصمیم می‌ گیرند شغل خود را ترک کنند یا از ابراز نظر در فضای مجازی خودداری کنند. هدف قرار گرفتن یک قانون می تواند موجب تضعیف اجماع عمومی و سیاسی در رابطه به آن و گاهی منجر به تغییر سیاست ها شود. گذشته از آسیبی که در اثر از آزار و اذیت به قربانیان و بازماندگان وارد می شود، ازجمله پریشانی روانی، تروما، اثرات دراز مدت سلامت روان، و خشونت جسمی و جنسی، روایت ‌ها همچنین تهدید به خشونت و تجاوز جنسی و فراخوان‌ برای اقدام در فضای حقیقی را شامل می‌شوند و در عین حال دموکراسی را به خطر می اندازند.

هدف نهایی اطلاعات نادرست در مورد جنسیت و هویت محور، انصراف از تمرین آزادی بیان و دموکراسی است. بازیگران دولتی و غیردولتی به طور استراتژیک زنان و افراد با هویت های متقاطع را هدف قرار می دهند. یکی از اهداف این استراتژی منصرف کردن افراد از اعمال آزادی خود برای بیان و دفاع از عقاید و آرمان هایی است که با عقاید مخالفانشان در تضاد است. هدف دوم، منصرف کردن از برخورداری گروه‌ ها با هویت گسترده ‌تر از استیفای و حفظ حقوق خود است. این استراتژی با تضعیف توانایی دسترسی به اطلاعات بی طرفانه و مبتنی بر واقعیت، دموکراسی را تهدید می کند و بر ساختار نمایندگی دموکراتیک تأثیر منفی می گذارد.

پژوهش ما بر اهمیت استفاده از دیدگاه مبتنی بر جنسیت و هویت برای تجزیه و تحلیل تاکتیک‌ های مورد استفاده بازیگران دولتی و غیردولتی خارجی برای انتشار اطلاعات نادرست در مورد جنسیت که عمداً نگرش‌ ها را قطبی می‌کند، شکاف ایجاد می‌کند و انسجام اجتماعی را تضعیف می‌کند، تأکید می ورزد. گسترش اطلاعات نادرست در مورد جنسیت نه تنها به افراد مورد هدف، بلکه به دموکراسی نیز آسیب می رساند. این موضوع مهم مستلزم بررسی بیشتر است، به ویژه در درک استفاده از اطلاعات نادرست در مورد جنسیت در آفریقا و آمریکای لاتین؛ تاکتیک های در حال تحول بازیگران دولتی؛ و استفاده روسیه از روایت های زن ستیز در اروپا؛ علاوه بر تعمیق درک واکنش های ارتباطی و مداخلاتی که می ‌توان برای مقابله با اطلاعات نادرست در مورد جنسیت به کار گرفت. برای مؤثرترین واکنش های جمعی، ما نه تنها باید به مطالعه تاکتیک ‌های اطلاعات نادرست در مورد جنسیت و تأثیرات آن بر جوامع هدف ادامه دهیم، بلکه باید با کشورهایی که به پاسداری از دموکراسی متعهد هستند، برای اشتراک گذاری یافته ‌ها، گسترش پایگاه شواهد و سیاستگذاری آگاهانه جهت مقابله با این آفت مشارکت کنیم.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future