رئیس جمهور زلنسکی زیر نگاه چند مرد کتاب مهمان را امضا می کند

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future