(hosted on Afghanistan Inquiries, Embassy Kabul, and USCIS websites) 

Family Reunification for Afghans 

The U.S. Government is committed to helping U.S. citizens and Afghans in the United States reunite with their family members who remain in Afghanistan. This page describes your different immigration options for reuniting with your family. Your options are based on your citizenship, your immigration status, and how you entered the United States.

Your first step is the immigration process. In addition, some family members may be eligible for assistance from the U.S. Government to depart Afghanistan. If the U.S. Government helps your family members depart Afghanistan, they will only be able to enter the United States if approved by U.S. immigration officials.

If You Are a U.S. Citizen:

If you are a U.S. citizen, your spouse, your children, and your parents may be eligible to immigrate to the United States immediately.  U.S. citizens may also petition for their siblings and unmarried adult children, who may immigrate once a visa is available.

If You Are a Lawful Permanent Resident:

If you are a lawful permanent resident, your spouse and your unmarried children under the age of 21, and unmarried adult sons and daughters may be eligible to immigrate to the United States.

If You Obtained Lawful Permanent Residency through the Afghan SIV Program:

If you are a lawful permanent resident through the Afghan Special Immigrant Visa (SIV) program, your spouse and unmarried children under the age of 21 may be eligible to immigrate to the United States through the Afghan SIV program.

If You Are a Refugee or Asylee:

If you hold refugee status or asylee status, your spouse and your unmarried children under the age of 21 may be eligible to immigrate to the United States.

If You Are a Parolee:

If you were paroled into the United States and currently remain a parolee or were paroled into the United States and subsequently granted Temporary Protected Status (TPS), your spouse and your unmarried children under the age of 21 may be eligible for admission to the United States as refugees.

If you were under the age of 18 upon arrival to the United States, arrived after August 14, 2021, and have a parent or legal guardian who is outside the United States, your parent(s)/legal guardian(s) and/or unmarried siblings under the age of 21 may be eligible for admission to the United States as refugees.

اگرتبعه ایالات متحده هستید: 

اگر تبعه ایالات متحده هستید، همسر، فرزندان و والدین شما ممکن واجد شرایط مهاجرت فوری به ایالات متحده باشند. اتباع ایالات متحده همچنین میتوانند برای خواهر، برادر و فرزندان بالغ مجرد خود درخواست بدهند وآنها ممکن پس از دریافت ویزه مهاجرت نمایند. 

پروسه مهاجرت برای اعضای خانواده شما: 

شما پروسه درخواست ویزه مهاجرت به اعضای خانواده خود را با خانه پُری فورمه درخواست برای اقارب I-130  به دفتر خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) آغاز می کنید.  USCIS در أسرع وقت درخواست ها را بررسی خواهد کرد. اگر USCIS درخواست را تأیید کند، مرکز ملی ویزه (NVC) با اعضای خانواده شما تماس خواهد گرفت تا برای ویزه ای مهاجرتی خود درخواست بدهند. سرعت مصاحبه با آنها ارتباط میگیرد به نوع ویزه آنها.   NVC ممکن از شما بخواهد که مراحل اضافی را تکمیل کنید. بطور مثال، ممکن ضرورت باشد تا فورم حمایت مالی I-864  را برای نشان دادن توانایی مالی خود برای حمایت از خانواده خود خانه پُری نموده و ارسال کنید. برای معلومات بیشتر در مورد برنامه ویزۀ مهاجرت، به سایت های  درخواست برای اقارب  و صفحه انترنیتی  اتحاد فامیل  وزارت خارجه مراجعه کنید. 

کمک به خروج اعضای خانواده شما: 

دولت ایالات متحده ممکن بتواند برای خروج همسر، فرزندان مجرد زیر 21 سال و والدین شما کمک هایی را فراهم نماید.  پس از اینکه NVC به اعضای خانواده شما اطلاع داد که درخواست ویزۀ مهاجرت آنها برای مصاحبه آماده است، وزارت امور خارجه با اعضای خانواده شما در مورد گزینه های خروج تماس خواهد گرفت.  اگر دولت ایالات متحده بتواند به اعضای خانواده شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند، آنها به کشوری سفر خواهند کرد که در آنجا  بتوانند پروسه ویزۀ مهاجرت را تکمیل نمایند.  اعضای خانواده شما به پاسپورت نیاز خواهند داشت.  کمک دولت ایالات متحده برای خروج از افغانستان تضمینی برای صدور ویزه نیست.   برعلاوه، تصمیم به صدور یا رد ویزه باید توسط کارمند قونسلی در طول مصاحبه ویزه گرفته شود. 

شما نباید بخاطر همراهی اعضای خانواده خود به افغانستان سفر کنید.  لازم نیست که در افغانستان باشید تا دولت ایالات متحده به اعضای خانواده شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند.  با موجودیت شما در افغانستان، دولت ایالات متحده به اعضای خانواده شما کمک نخواهد کرد که سریعتر از آنجا خارج شوند. فورم I-130 را تکمیل کنید. 

اگر مقیم دائم قانونی (دارنده گرین کارت) هستید: 

اگر شما مقیم دائم قانونی هستید، همسر و فرزندان مجرد شما که زیر 21 سال باشند و پسران و دختران بالغ مجرد شما ممکن است واجد شرایط مهاجرت به ایالات متحده باشند. 

پروسه مهاجرت برای اعضای خانواده شما: 

نوت: اگر از طریق برنامه ویزۀ خاص مهاجرت به افغانها اقامت دائم قانونی را دریافت کرده اید، اعضای خانواده شما ممکن گزینه های بیشتری برای مهاجرت داشته باشند.  بخش بعدی را ببینید، «اگر از طریق برنامه SIV افغانستان مقیم دائم قانونی هستید». 

پروسه درخواست ویزه مهاجرت برای اعضای خانواده خود را با خانه پُری فورم،  درخواست برای اقارب I-130، به خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) آغاز می کنید.  USCIS در أسرع وقت درخواست ها را بررسی خواهد کرد. اگر USCIS درخواست را تأیید کند، مرکز ملی ویزه (NVC) با اعضای خانواده شما تماس خواهد گرفت تا برای ویزۀ مهاجرتی خود درخواست بدهند.  چقدر زود با آنها مصاحبه صورت میگیرد ارتباط میگیرد به نوع ویزه آنها. 

NVC ممکن از شما بخواهد که مراحل اضافی را تکمیل کنید. بطور مثال، ممکن ضرورت باشد تا فورم حمایت مالی I-864 را برای نشان دادن توانایی مالی خود برای حمایت از خانواده خود خانه پُری نموده و ارسال کنید. برای معلومات بیشتر در مورد برنامه ویزۀ مهاجرت، به سایت های  درخواست برای اقارب  و صفحه انترنیتی  اتحاد فامیل  وزارت خارجه مراجعه کنید. 

کمک به خروج اعضای خانواده شما: 

دولت ایالات متحده ممکن بتواند برای خروج همسر، فرزندان مجرد زیر 21 سال شما کمک هایی را فراهم نماید. پس از اینکه NVC به اعضای خانواده شما اطلاع داد که درخواست ویزۀ مهاجرت آنها برای مصاحبه آماده است، وزارت امور خارجه با اعضای خانواده شما در مورد گزینه های خروج تماس خواهد گرفت.  اگر دولت ایالات متحده بتواند به اعضای خانواده شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند، آنها به کشوری سفر خواهند کرد که در آنجا بتوانند پروسه ویزۀ مهاجرت را تکمیل نمایند.  اعضای خانواده شما به پاسپورت با اعتبار نیاز خواهند داشت.  کمک دولت ایالات متحده برای خروج از افغانستان تضمینی برای صدور ویزه نیست.  برعلاوه، تصمیم به صدور یا رد ویزه باید توسط کارمند قونسلی در طول مصاحبه ویزه گرفته شود. 

شما نباید بخاطر همراهی اعضای خانواده خود به افغانستان سفر کنید. لازم نیست که در افغانستان باشید تا دولت ایالات متحده به اعضای خانواده شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند.  با موجودیت شما در افغانستان، دولت ایالات متحده به اعضای خانواده شما کمک نخواهد کرد که سریعتر از آنجا خارج شوند. فورمه درخواست برای اقارب I-130 را تکمیل کنید. 

اگر اقامت دائم قانونی را از طریق برنامه SIV به افغانها دریافت کرده اید: 

اگر شما مقیم دائم قانونی از طریق  برنامه خاص مهاجرت به افغانها هستید، همسر و فرزندان مجرد شما که زیر 21 سال باشند ممکن واجد شرایط مهاجرت به ایالات متحده از طریق برنامه خاص مهاجرت به افغانها باشند. 

پروسه مهاجرت برای اعضای خانواده شما: 

نوت: اعضای خانواده شما نیز واجد شرایط  ویزه خاص مهاجرت هستند و میتوانند فورم درخواست برای اقارب I-130 را استفاده نمایند.  بخش «اگر مقیم دائم قانونی هستید» را در بالا ببینید.   

اگر همسر یا فرزندان مجرد زیر 21 سال خود را در درخواست اصلی SIV خود برای تأیید رئیس مأموریت گنجانده باشید، اعضای خانواده شما ممکن به عنوان «پیوست به خانواده» SIV طی مراحل شوند.  اگر دوسیه شما در مرکز ملی ویزه (NVC) است، لطفاً با NVC تماس بگیرید تا دوسیه را به  نزدیکترین سفارت یا قونسلگری ایالات متحده که اعضای خانواده شما بتوانند به آن دسترسی داشته باشند، انتقال بدهند.  اگر دوسیه قبلاً به سفارت یا قونسلگری ایالات متحده غیر از کابل منتقل شده است، لطفاً از سایت usembassy.gov دیدن کنید و با آن سفارت یا قونسلگری ایالات متحده تماس بگیرید.  برای معلومات بیشتر به صفحه انترنیتی وزارت خارجه  مراجعه کنید.  اگر به عنوان دارنده SIV وارد ایالات متحده شده اید، و اگر قبل از ورود به ایالات متحده ازدواج کرده اید یا صاحب فرزند بودید، لطفاً با NVC تماس بگیرید و به آنها اطلاع بدهید که مقیم دائم قانونی هستید تا همسر یا فرزند شما بتواند برای ویزه مهاجرت درخواست بدهد.  اگر به‌عنوان دارنده SIV وارد ایالات متحده نشده ‌اید، اما بعداً با وضعیت مهاجرت خاص سازگار شده‌اید، و اگر قبل از تطبیق با وضعیت مهاجرت خاص، ازدواج کرده‌اید یا فرزندی داشتید، ممکن همسر یا فرزند شما به دوسیه SIV شما اضافه شود و بعنوان SIV “پیوست به خانواده” طی مراحل شود.  شما فورم فرمّ I-824 درخواست اقدام در مورد یک درخواست تایید شده را به دفتر خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) ارسال خواهید کرد.  اگر USCIS درخواست را تأیید کند، NVC با شما و اعضای خانواده‌ تان تماس میگیرد تا پروسه درخواست SIV را آغاز کنید. 

اگر شما ازدواج کرده اید یا فرزند شما پس از اینکه اقامت دائم قانونی در ایالات متحده را دریافت کرده اید به دنیا آمده باشد، اعضای خانواده شما واجد شرایط پروسه SIV ” پیوست به خانواده” نیستند.  در عوض، بخش «اگر مقیم دائم قانونی هستید» را در بالا ببینید. 

کمک به خروج اعضای خانواده شما: 

دولت ایالات متحده ممکن بتواند برای خروج همسر، فرزندان مجرد زیر 21 سال شما کمک هایی را فرآهم نماید. پس از اینکه NVC به اعضای خانواده شما اطلاع داد که درخواست ویزۀ خاص مهاجرت آنها برای مصاحبه آماده است، وزارت امور خارجه با اعضای خانواده شما در مورد گزینه های خروج تماس خواهد گرفت. اگر دولت ایالات متحده بتواند به اعضای خانواده شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند، آنها به کشوری سفر خواهند کرد که در آنجا بتوانند پروسه ویزۀ خاص مهاجرت SIV را تکمیل نمایند.  اعضای خانواده شما به پاسپورت با اعتبار نیاز خواهند داشت.  کمک دولت ایالات متحده برای خروج از افغانستان تضمینی برای صدور ویزه نیست.  برعلاوه، تصمیم به صدور یا رد ویزه باید توسط مامور قونسلی در طول مصاحبه ویزه گرفته شود. 

شما نباید بخاطر همراهی اعضای خانواده خود به افغانستان سفر کنید. لازم نیست که در افغانستان باشید تا دولت ایالات متحده به اعضای خانواده شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند.  با موجودیت شما در افغانستان، دولت ایالات متحده به اعضای خانواده شما کمک نخواهد کرد که سریعتر از آنجا خارج شوند. 

اگر مهاجر یا پناهنده هستید: 

اگر وضعیت مهاجرت یا پناهندگی دارید، همسر و فرزندان مجرد شما که زیر 21 سال باشند ممکن واجد شرایط مهاجرت به ایالات متحده باشند. 

پروسه مهاجرت برای اعضای خانواده شما: 

شما پروسه درخواست مهاجرت برای اعضای خانواده خود را با خانه پُری و ارسال فورم I-730 درخواست مهاجر/پناهنده به خانواده ، به خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) آغاز می کنید.  USCIS در أسرع وقت درخواست ها را بررسی خواهد کرد.  اگر بیشتر از دو سال میشود که بعنوان مهاجر در ایالات متحده پذیرفته شده اید یا بیشتر از دو سال میشود که به شما پناهندگی داده شده است، باید در قسمت 3 فورم I-730 از مهلت دو ساله که به شما داده شده بود، درخواست معافیت نمایید و توضیح بدهید که چرا دو سال پیش نتوانستید درخواست خود را تقدیم کنید.  اگر USCIS درخواست را تأیید کند، وزارت امور خارجه یا USCIS با اعضای خانواده شما تماس خواهند گرفت تا درخواست شانرا برای وضعیت مهاجرت یا پناهندگی “پیوست به خانواده” ادامه بدهند. 

کمک به خروج اعضای خانواده شما: 

دولت ایالات متحده ممکن بتواند برای خروج همسر، فرزندان مجرد زیر 21 سال شما کمک هایی را فرآهم نماید. پس از تایید I-730 وآماده شدن اعضای خانواده شما برای مصاحبه، وزارت امور خارجه با اعضای خانواده شما در مورد گزینه های خروج تماس خواهد گرفت.  اگر دولت ایالات متحده بتواند به اعضای خانواده شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند، آنها به کشوری سفر خواهند کرد که در آنجا می توانند پروسه “پیوست به خانواده” را تکمیل نمایند.  اعضای خانواده شما به پاسپورت با اعتبار نیاز خواهند داشت.  اگر دولت ایالات متحده به اعضای خانواده شما کمک کرده باشد تا افغانستان را ترک کنند، آنها تنها پس از تایید مقامات مهاجرت ایالات متحده می توانند وارد ایالات متحده شوند. 

شما نباید بخاطر همراهی اعضای خانواده خود به افغانستان سفر کنید. لازم نیست که در افغانستان باشید تا دولت ایالات متحده به اعضای خانواده شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند.  با موجودیت شما در افغانستان، دولت ایالات متحده به اعضای خانواده شما کمک نخواهد کرد که سریعتر از آنجا خارج شوند. 

فورم I-730 را تکمیل کنید 

اگر وضعیت اقامت موقت (پرول) دارید: 

گر شما به ایالات متحده به وضعیت اقامت موقت وارد شده اید و در حال حاضر به عنوان وضعیت اقامه موقت هستید و یا در ایالات متحده وضعیت اقامه موقت  داشتید و پس از آن برایتان اقامت محفوظ موقت شده (TPS) اعطا شد، همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال شما ممکن است واجد شرایط برای پذیرش در ایالات متحده به عنوان مهاجر باشند. 

اگر عمر شما زیر 18 سال به محض ورود به ایالات متحده بود،و پس از 14 اگست 2021  داخل ایالات متحده شده اند، و پدر ومادر یا سرپرست قانونی تان که در خارج از ایالات متحده هستند، پدر ومادر/ سرپرست قانونی (ها) / یا خواهر و برادر مجرد زیر 21 سال ممکن است واجد شرایط برای پذیرش در ایالات متحده به عنوان مهاجر باشند. 

پروسه مهاجرت برای اعضای خانواده شما: 

شما پروسه درخواست به اعضای خانواده خود را با خانه پُری فورم DS-4317  مساعدت وصال فامیل های افغان که در وضیعت اقامه موقت (پرول) در ایالات متحده هستن به خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) آغاز می کنید.  شما باید معلوماتی را از کارت جواز کار خود (EAD) یا سایر اسناد وارد نمایید و اسنادی را پیشکش کنید که نشان دهنده نسبت شما با اعضای خانواده شما باشد، مثل کارت نوزاد/تذکره یا نکاح خط. 

کمک به خروج اعضای خانواده شما: 

دولت ایالات متحده ممکن است بتواند برای همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال شما یا در موارد اطفال زیر سن قانونی، والدین یا سرپرست (ها) قانونی شما و/یا خواهر و برادرهای مجرد زیر سن21 شما کمک کند. وزارت امور خارجه پس از دریافت فورمه DS-4317  با شما برای گزینه های خروج اعضای خانواده شما تماس مگیرد. اگر دولت ایالات متحده بتواند به اعضای خانواده شما کمک کند که افغانستان را ترک کنند، اعضای خانواده شما به کشوری سفر خواهند کرد که بتوانند روند مهاجرت را در آن جا تکمیل کنند. اعضای خانواده شما به پاسپورت معتبر نیاز دارند. اگر دولت ایالات متحده به اعضای خانواده شما کمک کند تا افغانستان را ترک کنند، آنها تنها پس از تایید مقامات اداره مهاجرت ایالات متحده قادر به ورود به ایالات متحده خواهند بود. 

کچیرې تاسو د متحده ایالاتو تبعه یاست:  

که تاسې د متحده ایالاتو تبعه یاست، ستاسې میرمن یا خاوند، ستاسو کوچنیان/ماشومان، او همدارنګه والدین مو ممکن اوسمهال له افغانستان څخه متحده ایالاتو ته د سملاسي کډوالۍ لپاره وړ وي. د متحده ایالاتو اتباع کولای شي چي د خپلو وروڼو او خویندو ، او نا واده شویو بالغو اولادونو لپاره هم غوښتنه وکړي، څوک چې د ویزې د ترلاسه کولو وروسته مهاجرت یا کډه کیدلای شي.  

ستاسو د کورنۍ د غړو لپاره د کډوالۍ پروسه:  

تاسو د متحده ایالاتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو اداره یا (USCIS) سره د خپلې کورنۍ غړو لپاره د بهرني خپلوانو I-130 غوښتنلیک په ډکولو سره د مهاجرت ویزې غوښتنلیک پروسه پیل کړئ. د تابعیت او کډوالۍ خدماتو اداره یا (USCIS)  به هر څومره  ژر چې کیږي پر غوښتنلیکونو بیاکتنه وکړي. که (USCIS) غوښتنلیک ومني، د ویزو ملي مرکز یا (NVC) به ستاسو د کورنۍ غړو سره اړیکه ونیسي ترڅو ستاسو د کورنۍ غړي د کډوالۍ ویزې غوښتنه وکړي. د مرکې ژر ترسره کیدل به د دوی د ویزې په کټګورۍ پورې اړه ولري.   

د ویزې ملي مرکز (NVC) ممکن تاسو څخه د اضافي مرحلو بشپړولو غوښتنه وکړي. د مثال په توګه، تاسو اړتیا لرئ چې د مرستې یا مالي ملاتړ فورمه د I-864 یا تایید لیک ډک کړئ ترڅو ستاسو د کورنۍ سپانسر یا مالی تضمین کولو لپاره ستاسو مالي وسیلې وښایي. د کډوالۍ ویزې پروګرام په اړه د نورو معلوماتو لپاره، د بهرني خپلوانو لپاره د (USCIS) غوښتنلیک او د بهرنیو چارو وزارت د کورنۍ کډوالۍ ویب پاڼې وګورئ.  

ستاسو د کورنۍ غړو لپاره د وتلو مرسته:  

د متحده ایالاتو حکومت ممکن ستاسو د میرمنې یا خاوند، ستاسو د ۲۱ کلونو څخه کم عمر لرونکي غیر واده شوي ماشومانو او ستاسو والدینو ته د وتلو مرستې وړاندیز وکړي. وروسته له دې چې د ویزې ملي مرکز (NVC)  ستاسو د کورنۍ غړو ته خبر ورکړي چې د دوی د مهاجرت ویزې غوښتنلیکونه د مرکې لپاره چمتو دي. د بهرنیو چارو وزارت به ستاسو د کورنۍ غړو سره د وتلو/سفر د انتخابونو په اړه اړیکه ونیسي، که چیرې د متحده ایالاتو حکومت ستاسو د کورنۍ غړو سره د افغانستان څخه په وتلو کې مرسته وکړي، دوی به هغه هیواد ته سفر وکړي چیرې چې دوی کولای شي د مهاجرت ویزې پروسه بشپړه کړي. ستاسو د کورنۍ غړي به معتبر پاسپورټ ته اړتیا ولري. له افغانستان څخه د وتلو لپاره د متحده ایالاتو حکومت مرسته د ویزې د ورکولو تضمین ندی. سربیره پردې، د ویزې د صادرولو یا ردولو پریکړه باید د ویزې د مرکې پرمهال د قونسلګرۍ افسر لخوا ترسره شي.  

تاسو باید د خپلې کورنۍ سره د یو ځای کیدو لپاره افغانستان ته سفر ونه کړئ. د متحده ایالاتو حکومت د کورنۍ د غړو راوستلو په موخه ستاسې شتون په افغانستان کې شرط نه ګڼي. ستاسو شتون به په افغانستان کې ستاسې د کورنۍ د غړو د راوستلو پروسه ګړندۍ نه کړي. د I-130 فورمه ډکه کړئ. 

که تاسو قانوني دایمي استوګن/اوسیدونکي یاست:  

که تاسو قانوني دایمي اوسیدونکي یاست، نو ستاسو میرمن یا خاوند، او ستاسو د ۲۱ کلونو څخه کم عمر لرونکي نا واده شوي ماشومان، او نا واده شوي بالغ زامن او لورګانې ښایي متحده ایالاتو ته د کډوالۍ یا مهاجرت وړ وي.  

ستاسو د کورنۍ د غړو لپاره د کډوالۍ پروسه:  

یادونه: که تاسې د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزې (SIV) پروګرام له لارې قانوني اوسیدونکي یاست، ستاسو د کورنۍ غړي ممکن د کډوالۍ نورې لارې چارې (انتخابونه) هم ولري. تاسو بله راتلونکي برخه وګورئ،  

که تاسو د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزې (SIV) پروګرام له لارې قانوني اوسیدونکي یاست. 

تاسو د متحده ایالاتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو اداره یا (USCIS) سره د خپلې کورنۍ غړو لپاره د بهرني خپلوانو I-130 غوښتنلیک په ډکولو سره د مهاجرت ویزې غوښتنلیک پروسه پیل کړئ. د تابعیت او کډوالۍ خدماتو اداره یا (USCIS)  به هر څومره  ژر چې کیږي پر غوښتنلیکونو بیاکتنه وکړي. که (USCIS) غوښتنلیک ومني، د ویزو ملي مرکز یا (NVC) به ستاسو د کورنۍ غړو سره اړیکه ونیسي ترڅو ستایو د کورنۍ غړي د کډوالۍ ویزې غوښتنه وکړي. د مرکې ژر ترسره کیدل به د دوی د ویزې په کټګورۍ پورې اړه ولري.  

د ویزې ملي مرکز (NVC) ممکن تاسو څخه د اضافي مرحلو بشپړولو غوښتنه وکړي. د مثال په توګه، تاسو اړتیا لرئ چې د مرستې یا مالي ملاتړ فورمه د I-864 ډکه کړئ ترڅو ستاسو د کورنۍ سپانسر یا تضمین کولو لپاره ستاسو مالي وسیلې وښایي. د کډوالۍ ویزې پروګرام په اړه د نورو معلوماتو لپاره، د بهرني خپلوانو لپاره د (USCIS) غوښتنلیک او د بهرنیو چارو وزارت د کورنۍ کډوالۍ ویب پاڼې وګورئ.  

ستاسو د کورنۍ غړو لپاره د وتلو مرسته:  

د متحده ایالاتو حکومت ممکن ستاسو د میرمنې یا خاوند، ستاسو د ۲۱ کلونو څخه کم عمر لرونکي غیر واده شوي ماشومانو ته د وتلو مرستې وړاندیز وکړي. وروسته له دې چې د ملي ویزې مرکز (NVC)  ستاسو د کورنۍ غړو ته خبر ورکړي چې د دوی د مهاجرت ویزې غوښتنلیکونه د مرکې لپاره چمتو دي. د بهرنیو چارو وزارت به ستاسو د کورنۍ غړو سره د وتلو انتخابونو په اړه اړیکه ونیسي،  که چیرې د متحده ایالاتو حکومت ستاسو د کورنۍ غړو سره د افغانستان څخه په وتلو کې مرسته کولای شي، دوی به هغه هیواد ته سفر وکړي چیرې چې دوی کولای شي د مهاجرت ویزې پروسه بشپړه کړي. ستاسو د کورنۍ غړي به معتبر پاسپورټ ته اړتیا ولري. له افغانستان څخه د وتلو لپاره د متحده ایالاتو حکومت مرسته د ویزې د ورکولو تضمین ندی. سربیره پردې، د ویزې د صادرولو یا ردولو پریکړه باید د ویزې د مرکې پرمهال د قونسلګرۍ افسر لخوا ترسره شي.  

تاسو باید د خپلې کورنۍ سره د یو ځای کیدو لپاره افغانستان ته سفر ونه کړئ. د متحده ایالاتو حکومت د کورنۍ د غړو راوستلو په موخه ستاسې شتون په افغانستان کې شرط نه ګڼي. ستاسو شتون به په افغانستان کې ستاسې د کورنۍ د غړو د راوستلو پروسه ګړندۍ نه کړي. د I-130 فورمه ډکه کړئ.  

که تاسو د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزې (SIV) پروګرام له لارې قانوني دایمي استوګنه ترلاسه کړی وي:  

که تاسو د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزې (SIV) پروګرام له لارې قانوني دایمي اوسیدونکی یاست، ستاسو میرمن یا خاوند، او د ۲۱ کلونو څخه کم عمر لرونکي نا واده ماشومان، ښایي د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزې (SIV) پروګرام له لارې متحده ایالاتو ته د مهاجرت یا کډوالۍ وړ وي.  

ستاسو د کورنۍ د غړو لپاره د کډوالۍ پروسه:  

یادونه: ستاسو د کورنۍ غړي هم د بهرني خپلوانو د I-130 غوښتنلیک په کارولو سره د کډوالۍ ویزې لپاره وړ دي. پورته برخه “که تاسو قانوني دایمي اوسیدونکي یاست” وګورئ.  

که تاسو خپله میرمن یا د ۲۱ کالو څخه کم عمر لرونکي نا واده شوي ماشومان په خپل اصلي ځانګړي کډوالۍ ویزې (SIV)  پروګرام کې د ماموریت د مشر منظورۍ (COM APPROVAL) غوښتنلیک کې شامل کړي وي، نو ستاسو د کورنۍ غړي کولای شي چې د ځانګړي کډوالۍ ویزې (SIV) د ” کورنۍ سره یوځای کیدو” پروسې له لارې تاسو سره یوځای شي. که قضیه د ویزې ملي مرکز (NVC) کې وي، مهرباني وکړئ د NVC سره د NVCSIV@state.gov برېښنالیک له لارې اړیکه ونیسئ، او د متحده ایالاتو نږدې سفارت یا قونسلګرۍ ته د قضیې لیږدولو غوښتنه وکړئ چې ستاسو د کورنۍ غړي ورته رسیدلی شي. که قضیه مخکې له کابل پرته د متحده ایالاتو بل سفارت یا قونسلګرۍ ته لیږدول شوي وي، مهرباني وکړی د usembassy.gov پاڼې ته لاړ شئ او د متحده ایالاتو سفارت یا قونسلګرۍ سره اړیکه ونیسئ. د لا زیاتو معلوماتو لپاره، د بهرنیو چارو وزارت ویب پاڼه وګورئ. 

که تاسو متحده ایالاتو ته د ځانګړي کډوالۍ ویزې (SIV) لرونکي په توګه داخل شوي یاست، او یا تاسو متحده ایالاتو ته د راتلو دمخه واده کړی وي او یا ماشوم لرئ، نو مهرباني وکړئ د ویزې ملي مرکز (NVC) سره اړیکه ونیسئ او دوی ته خبر ورکړئ چې تاسو دایمي اوسیدونکي یاست تر څو ستاسو میرمن/خاوند، او یا اولاد وکولای شي د مهاجرت ویزې لپاره غوښتنه وکړي.  

که تاسو متحده ایالاتو ته د ځانګړي کډوالۍ ویزې (SIV) لرونکي په توګه داخل شوي نه یاست، مګر وروسته مو د ځانګړي کډوالۍ حالت سره سمون موندلی وي، او که تاسو د ځانګړي کډوالۍ حالت سره سمون دمخه واده کړی وي او یا ماشوم لرئ، ستاسو میرمن/خاوند او یا ماشوم ممکن ستاسو سره د ځانګړي کډوالۍ ویزې (SIV) د ” کورنۍ سره یوځای کیدو” پروسې له لارې یوځای شي. تاسو به د متحده ایالاتو د تابعیت او مهاجرت خدماتو اداره (USCIS) سره د تصویب شوي غوښتنلیک یا عریضې په اړه د عمل لپاره د I-824 غوښتنلیک فورمه ډکه کړئ. که (USCIS) غوښتنلیک تصویب کړي، د ویزو ملي مرکز یاNVC به تاسو او ستاسو د کورنۍ غړو سره اړیکه ونیسي ترڅو د ځانګړي کډوالۍ ویزې (SIV) غوښتنلیک پروسه پیل کړي.  

که تاسو په متحده ایالاتو کې د قانوني دایمي اوسیدونکي حالت څخه وروسته واده کړی وي او یا مو ماشوم پیدا شوی وي، ستاسو د کورنۍ غړي د ځانګړي کډوالۍ ویزې (SIV) د کورنۍ سره یوځای کیدوپروسې له لارې د یوځای کیدلو وړ ندي. پرځای یې، پورته برخه “که تاسو قانوني دایمي اوسیدونکي یاست وګورئ.  

ستاسو د کورنۍ غړو لپاره د وتلو مرسته:  

د متحده ایالاتو حکومت ممکن ستاسو د میرمنې یا خاوند، ستاسو د ۲۱ کلونو څخه کم عمر لرونکي غیر واده شوي ماشومانو ته د وتلو مرستې وړاندیز وکړي. وروسته له دې چې د ملي ویزې مرکز (NVC)  ستاسو د کورنۍ غړو ته خبر ورکړي چې د دوی د مهاجرت ویزې غوښتنلیکونه د مرکې لپاره چمتو دي. د بهرنیو چارو وزارت به ستاسو د کورنۍ غړو سره د سفر/وتلوانتخابونو په اړه اړیکه ونیسي، که چیرې د متحده ایالاتو حکومت ستاسو د کورنۍ غړو سره د افغانستان څخه په وتلو کې مرسته کولای شي، دوی به هغه هیواد ته سفر وکړي چیرې چې دوی کولای شي د مهاجرت ویزې پروسه بشپړه کړي. ستاسو د کورنۍ غړي به معتبر پاسپورټ ته اړتیا ولري. له افغانستان څخه د وتلو لپاره د متحده ایالاتو حکومت مرسته د ویزې د ورکولو تضمین ندی. سربیره پردې، د ویزې د صادرولو یا ردولو پریکړه باید د ویزې د مرکې پرمهال د قونسلګرۍ افسر لخوا ترسره شي.  

تاسو باید د خپلې کورنۍ سره د یو ځای کیدو لپاره افغانستان ته سفر ونه کړئ. د متحده ایالاتو حکومت د کورنۍ د غړو راوستلو په موخه ستاسې شتون په افغانستان کې شرط نه ګڼي. ستاسو شتون به په افغانستان کې ستاسې د کورنۍ د غړو د راوستلو پروسه ګړندۍ نه کړي.  

که تاسو کډوال یا پناه غوښتونکي یاست:  

که چیرې تاسو د کډوالۍ یا پناه غوښتنې حالت لری، نو ستاسو میرمن/خاوند، او ستاسو د ۲۱ کالو څخه کم عمر لرونکي نا واده شوي ماشومان ممکن متحده ایالاتو ته د مهاجرت وړ وي. 

ستاسو د کورنۍ د غړو لپاره د کډوالۍ پروسه:  

تاسو د خپلې کورنۍ د غړو لپاره د کډوالۍ د غوښتنلیک پروسه د متحده ایالاتو د تابعیت او کډوالۍ خدماتو اداره (USCIS) سره د I-730 فورمه د کډوالۍ/پناه غوښتنې اړونده عریضه د کورنۍ سره یوځای کیدوغوښتنلیک په ډکولو سره پیل کړئ.  

د تابعیت او کډوالۍ خدماتو اداره (USCIS)  به هر څومره  ژر چې کیږي پر غوښتنلیکونو بیاکتنه وکړي. که چیرې تاسو متحده ایالاتو ته دوه کاله د مخه د کډوال په توګه راغلي یاست، او یا هم تاسې ته له دوه کلونو دمخه پناه یا اسایلم درکړل شوی وي، نو تاسې باید یو غوښتنلیک جوړ کړئ چې د I-730 فورمې په دریمه برخه کې یې شامل او واضح کړئ چې تاسو ولې دوه کاله دمخه خپل غوښتنلیک نه وو ثبت کړئ.   

که د تابعیت او کډوالۍ خدماتو اداره (USCIS)  دا عریضه تصویب او یا ومني، د بهرنیو چارو وزارت یا (USCIS) به ستاسو د کورنۍ غړو سره اړیکه ونیسي ترڅو دوی د ” کورنۍ سره یوځای کیدو”  کډوالۍ یا پناه غوښتونکي حالت لپاره خپل غوښتنلیک ته دوام ورکړي.  

ستاسو د کورنۍ غړو لپاره د وتلو مرسته:  

د متحده ایالاتو حکومت ممکن ستاسو د میرمنې یا خاوند، ستاسو د ۲۱ کلونو څخه کم عمر لرونکي نا واده شوي ماشومانو ته د وتلو مرستې وړاندیز وکړي. د بهرنیو چارو وزارت به ستاسو د کورنۍ غړو سره د وتلو اختیارونو سره اړیکه ونیسي، البته وروسته له دې چې ستاسو I-730 تصویب او ومنل شي او ستاسو د کورنۍ غړي د مرکې لپاره چمتو وي. که د متحده ایالاتو حکومت ستاسو د کورنۍ غړو سره د افغانستان څخه په وتلو کې مرسته کولای شي، دوی به یو داسې هیواد ته سفر وکړي چیرې چې دوی کولای شي د ” کورنۍ سره یوځای کیدو” پروسه بشپړه کړي. ستاسو د کورنۍ غړي به یو معتبر پاسپورټ ته اړتیا ولري. که د متحده ایالاتو حکومت ستاسو د کورنۍ له غړو سره د افغانستان څخه په وتلو کې مرسته کړي وي او یا مرسته کوي، دوی به یوازې د متحده ایالاتو د مهاجرت او کډوالۍ چارواکو لخوا د تایید وروسته متحده ایالاتو ته د ننوتلو وړ وي.  

تاسو باید د خپلې کورنۍ سره د یو ځای کیدو لپاره افغانستان ته سفر ونه کړئ. د متحده ایالاتو حکومت د کورنۍ د غړو راوستلو په موخه ستاسې شتون په افغانستان کې شرط نه ګڼي. ستاسو شتون به په افغانستان کې ستاسې د کورنۍ د غړو د راوستلو پروسه ګړندۍ نه کړي. د I-730 فورمه ډکه کړئ.  

که تاسو مؤقت خوندي حالت (پارول) لری:  

که تاسو ته د متحده ایالاتو راتلو په وخت کی مؤقت خوندي حالت(پارول) درکول شوي وي او دا مهال په متحده ایالاتو کې مؤقت خوندي حالت (پارول) پاتې یاست یا مؤقت خوندي حالت درلودلی او وروسته د لنډمهاله محافظت اقامه (TPS) درکول شوی وي، ستاسو میرمن/خاوند او ستاسو د 21 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان ممکن متحده ایالاتو ته د کډوالو په توګه داخلیدو وړ وي. 

که تاسو متحده ایالاتو ته د رسیدو په وخت کې د 18 کالو څخه کم عمر درلودی، د اګست 14، 2021 څخه وروسته راغلی یاست، او والدین یا قانوني سرپرست لرئ چې له متحده ایالاتو څخه بهر وي، ستاسو والیدین/قانوني سرپرست او/یا د 21 کلونو څخه کم عمر لرونکي نا وأده شوي وروڼه او خوندی کیدای شي د مهاجرو په توګه متحده ایالاتو ته د داخلیدو وړ وي. 

ستاسو د کورنۍ د غړو لپاره د کډوالۍ پروسه:  

تاسو د خپلې کورنۍ د غړو لپاره د غوښتنلیک پروسه د DS-4317 فورمه د هغو افغان مؤقت خوندي حالت (پارول) لپاره چې په متحده ایالاتو کې دي د بهرنیو چارو وزارت سره پیل او ډکه کړئ.  

تاسو اړتیا لرئ چې د خپل کار کولو جواز کارت (EAD) یا نورو اسنادو څخه معلومات په فورمه ځای پر ځای کړئ، او داسې اسناد چمتو کړئ چې د تاسو او ستاسو د کورنۍ غړو تر منځ اړیکې وښايي لکه د زیږون کارت او یا د واده سند.  

ستاسو د کورنۍ غړو لپاره د وتلو مرسته  

د متحده ایالاتو حکومت ممکن ستاسو د میړه /میرمن او ستاسو د 21 کالو څخه کم عمر لرونکي مجرده ماشومانو یا هم د کوچنیانو په قضیو کې، ستاسو مور او پلار/قانوني سرپرست او / یا ستاسو د 21 کلنو څخه کم عمره مجرده  وروڼو  او خوندی ته د وتلو مرستې وړاندی کوي. د بهرنیو چارو وزارت به تاسو سره د DS-4317 ترلاسه کولو وروسته ستاسو د کورنۍ غړو لپاره د وتلو انتخاب لپاره ستاسو سره اړیکه ونیسي. که چیرې د متحده ایالاتو حکومت ستاسو د کورنۍ غړو سره د افغانستان په وتلو کې مرسته وکړي، دوی به یو داسې هیواد ته سفر وکړي چیرې چې دوی کولی شي د کډوالۍ پروسه بشپړه کړي. ستاسو د کورنۍ غړي به یو پاسپورټ ته اړتیا ولري. که د متحده ایالاتو حکومت ستاسو د کورنۍ له غړو سره د افغانستان په وتلو کې مرسته وکړي، دوی به یوازې د متحده ایالاتو د مهاجرت چارواکو له تایید وروسته متحده ایالاتو ته داخل شي. 

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future