An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

جنگ بی دلیل و غیرقابل توجیه کرملین علیه اوکراین به شدت به اقتصاد اوکراین آسیب رسانده و ناامنیتی غذایی جهانی را به ویژه در کشورهای در حال توسعه تشدید کرده است. اوکراین مدت های طولانی “سبد نان اروپا” بوده و میلیون‌ ها نفر را در سراسر جهان تغذیه می‌کند. این کشور در سال ۲۰۲۱ یکی از بزرگترین تأمین کنندگان غلات برای ده ها کشور آفریقایی و خاورمیانه بود، اما پس از تهاجم تمام عیار روسیه در ۲۰۲۲، روسیه مسیر های تجاری اوکراین از طریق دریای سیاه را مسدود کرد، زمین های کشاورزی اوکراین را مین گذاری کرد، محصولات را به آتش کشید، ذخایر مواد غذایی اوکراین را نابود کرد، باعث ایجاد کمبود نیروی کار شد و به کشتی های باربری و بنادر حمله کرد. به گفته مقامات اوکراینی، گزارش ‌های رسانه‌ ای و خود نیروهای نیابتی کرملین در مناطق اشغالی اوکراین، روسیه همچنین غلات اوکراین را برای سود خود به سرقت می برد. به گفته سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، جنگ کرملین علیه اوکراین “تولید و تجارت کشاورزی در منطقه دریای سیاه را مختل کرده است و باعث اوج بی ‌سابقه قیمت‌ های بین‌ المللی مواد غذایی در نیمه اول سال ۲۰۲۲ شده است.”

در ژوئیه ۲۰۲۲، با میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه ابتکار غلات دریای سیاه (BSGI) به منظور کاهش بحران جهانی غذا که توسط کرملین تشدید شده بود راه اندازی شد، و “کشتیرانی ایمن برای صادرات غلات و مواد غذایی و کودهای شیمیایی مرتبط” از چندین بندر اوکراین را امکان پذیر ساخت. ابتکار غلات دریای سیاه برای کاهش تورم در قیمت جهانی مواد غذایی و رساندن غلات مورد نیاز فوری به مردم سراسر جهان بسیار حیاتی بوده است. روسیه در اکتبر ۲۰۲۲ از بهانه های دروغین برای تعلیق موقت مشارکت خود در ابتکار غلات دریای سیاه استفاده کرد و تهدید می کند که در ماه ژوئیه دوباره این کار را انجام خواهد داد. اگر روسیه مجدداً مشارکت خود در ابتکار غلات دریای سیاه را تعلیق یا متوقف کند، نیازمندترین افراد جهان بیشترین آسیب را خواهند دید. ما مصراً از روسیه می‌ خواهیم که به مشارکت خود در ابتکار غلات دریای سیاه ادامه و به جنگ غیرقانونی خود در اوکراین پایان دهد تا امکان بازگشت به روند عادی تولید و تجارت محصولات کشاورزی و بهبود فوری و قابل ‌توجه در امنیت جهانی غذا فراهم شود.

کرملین می‌ خواهد از بحران غذایی که خود باعث وخیم تر شدن آن شده سود ببرد

کرملین امنیت جهانی غذا را به یک سلاح تبدیل کرده است و می خواهد از بحرانی که خود تشدید کرده است سود ببرد. مسکو مرتباً سعی می‌کند تقصیر را به گردن دیگران بیندازد و به دروغ ادعا می‌کند که تحریم‌ های اعمال شده توسط جامعه بین‌ المللی علیه روسیه در واکنش به جنگ این کشور علیه اوکراین، ناامنیتی غذایی جهانی را افزایش می‌دهد و مانع صادرات مواد غذایی و کود روسیه می‌ شود. واقعیت این است که ایالات متحده، شرکا و متحدانی که روسیه را تحریم می‌کنند، گام‌ هایی را برای حذف تجارت محصولات کشاورزی از تحریم ‌ها برداشته ‌اند. در واقع، ایالات متحده به طور خاص معاملات مربوط به محصولات کشاورزی و کود را از تحریم های خود حذف کرده است. اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز تلاش هایی را برای حذف محصولات غذایی و کشاورزی در تحریم های خود انجام داده اند. در همین حال، روسیه صادرات خود را محدود می کند و به دنبال به حداکثر رساندن سود به قیمت آسیب پذیری جمعیت در سراسر جهان است. مسکو همچنین سهمیه ‌های صادراتی را بر کودهای خاص اعمال کرده است و اخیراً این سهمیه‌ ها را تا می ۲۰۲۳ تمدید کرده است. روسیه عمدتاً به دلیل افزایش قیمت جهانی کالاها ناشی از جنگ روسیه از صادرات محصولات کشاورزی خود سود بی‌ سابقه ‌ای به دست می ‌آورد. درآمد حاصل از صادرات کود روسیه در سال گذشته افزایش یافت و صادرات گندم این کشور در ماه دسامبر “تقریباً به میزان بی سابقه ای” رسید. روسیه باید از سود جویی از جنگ خود و استفاده از غذا به عنوان سلاح جنگی علیه اوکراین که به گرسنگان در سراسر جهان آسیب برساند، دست بردارد.

نمودار ۱ نشان می دهد که واردات جهانی کود از فدراسیون روسیه از سپتامبر ۲۰۲۰ تا ژوئیه ۲۰۲۲ به طور پیوسته افزایش یافته است.

منبع: بازارهای جهانی کود و سیاست ها: نقشه برداری مشترک سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و سازمان تجارت جهانی (WTO)

هدف قرار دادن ابتکار غلات دریای سیاه با اطلاعات نادرست (BSGI)

به نظر می رسد روسیه در حین کسب سودهای بی سابقه، با رفتار غیر مسئولانه و وحشیانه در ابتکار غلات دریای سیاه کارشکنی می کند، رویکردی که می تواند پیش از شروع برداشت تابستانی، منجر به قطع عرضه غلات نجات بخش اوکراینی به جهان گردد. کرملین برای بی اعتبار کردن و تضعیف ابتکار غلات دریای سیاه از اطلاعات نادرست استفاده می کند. پرزیدنت پوتین با پخش اطلاعات دروغین درباره جغرافیای توزیع محموله ‌ها تحت ابتکار غلات دریای سیاه سعی دارد غرب را به “فریب” کشورهای در حال توسعه و ارسال “تقریباً تمام غلات صادراتی اوکراین” به اتحادیه اروپا متهم کند. در سپتامبر ۲۰۲۲، پوتین گفت که تنها دو کشتی از ۸۷ کشتی از مبدا اوکراین به مقصد کشورهای در حال توسعه سفر کرده اند. گاردین با استناد به داده‌ های سازمان ملل گزارش داد که “ادعای پوتین نادرست بوده است.” به گفته اکونومیست، “تقریبا نیمی از صادرات [غلات اوکراین] به کشورهای با درآمد متوسط یا کم در آفریقا و آسیا بوده است.” کشورهای در حال توسعه تقریباً ۶۵٪، و “فقیرترین و کمتر توسعه یافته ترین کشورها” تقریباً ۱۹٪ گندم اوکراین را دریافت می کنند. بیشتر محصولات اوکراینی ارسال شده به ترکیه – ۱۸٪ از کل صادرات تا سپتامبر ۲۰۲۲مجدداً فرآوری شده و به عنوان آرد به کشورهای آفریقا و خاورمیانه صادر می شود.

در گرافیک ۲ نمودار ۱ نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم صادرات مواد غذایی را دریافت کردند؛ نمودار ۲ نشان می دهد که ذرت و گندم بیشترین صادرات مواد غذایی را تشکیل می دهند؛ نمودار ۳ نشان می دهد که ذرت تقریباً به طور مساوی به کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ارسال می شود؛ نمودار ۴ نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه از سهم عمده صادرات گندم برخوردار می شوند.
در گرافیک ۲ نمودار ۱ نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم صادرات مواد غذایی را دریافت کردند؛ نمودار ۲ نشان می دهد که ذرت و گندم بیشترین صادرات مواد غذایی را تشکیل می دهند؛ نمودار ۳ نشان می دهد که ذرت تقریباً به طور مساوی به کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ارسال می شود؛ نمودار ۴ نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه از سهم عمده صادرات گندم برخوردار می شوند.

منبع: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)

ابتکار غلات دریای سیاه همچنین برنامه جهانی غذا را قادر می سازد تا کمک های غذایی بشردوستانه را به شاخ آفریقا، یمن و افغانستان برساند. بر خلاف اطلاعات نادرست روسیه، ابتکار غلات دریای سیاه با تحویل مستقیم غلات مورد نیاز به کشورهای کم درآمد و با کاهش قیمت مواد غذایی در سطح جهانی به افراد نیازمند کمک می کند. ممانعت از ابتکار غلات دریای سیاه به افزایش هزینه غذا در سطح جهان می انجامد و در حالی که روسیه حداکثر سود را کسب می کند، مردم کشورهایی که به واردات غلات نیازمند هستند هزینه سنگین آن را پرداخت می کنند. دروغ‌ های کرملین نمی‌تواند حقیقت یا شواهد بر اساس داده‌ ها را پنهان کند: روسیه با محدود کردن عرضه به امنیت جهانی غذا آسیب می ‌رساند و در نتیجه قیمت ‌ها را بالا نگه می ‌دارد تا مسکو بتواند از جنگی که آغاز کرده، سود بی‌ سابقه‌ ای کسب کند.

“آروزی قحطی”

مقامات بلند پایه کرملین و مبلغان دولتی علناً از دولت می‌ خواهند گرسنگی را به سلاح تبدیل کند. در آوریل ۲۰۲۲، دیمیتری مدودف، رئیس ‌جمهور سابق روسیه و نایب رئیس شورای امنیت این کشور تهدید کرد که از ذخایر غذایی روسیه که او “سلاح آرام اما هولناک ما” نامید، برای تأثیرگذاری بر امنیت جهانی غذا استفاده خواهد کرد.

مارگاریتا سیمونیان، سردبیر شبکه‌ های تبلیغاتی دولتی روسیه آر تی و روسیه سگودنیا در مصاحبه ‌ای با پرزیدنت پوتین در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۲، به یک “شوخی بدبینانه” در مورد “امید برای قحطی در[جهان]” اشاره کرد. سیمونیان توضیح داد که “بعضی مردم” امیدوارند قحطی به وجود آید زیرا “[غرب] به سر عقل خواهد آمد” و منجر به رفع تحریم ها و دوستی با روسیه خواهد گشت. سیمونیان اشاره کرد که این اتفاق خواهد افتاد، زیرا توانایی روسیه در ایجاد قحطی، غرب را وادار خواهد کرد تا متوجه شود که دوست نبودن با روسیه “غیر ممکن” است. اظهارات علنی مدودف و سیمونیان در مورد نیت کرملین برای تبدیل ناامنیتی جهانی غذا به سلاح و باج خواهی از اوکراین و حامیان آن، با الگوی دیرین لفاظی ها و تهدیدهای غیرانسانی کرملین مطابقت دارد.

ایالات متحده به رفع ناامنیتی غذایی کمک می کند

ایالات متحده مدتها برای کاهش گرسنگی در سراسر جهان تلاش کرده است و به کاهش اثرات مضر جنگ روسیه بر امنیت جهانی غذا متعهد می باشد. در ۲۰۲۲، ایالات متحده ۱۳٬۵ میلیارد دلار به تلاش های امنیت غذایی، از جمله کمک های بشردوستانه و توسعه اختصاص داد. ایالات متحده از لحاظ تاریخی بزرگترین اهداکننده کمک به برنامه جهانی غذا (WFP) است. تنها در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده بیش از ۷٬۲ میلیارد دلار – نیمی از کل بودجه را به برنامه جهانی غذا اختصاص داد که به تأمین غذا برای ۱۴۰ میلیون نفر در سراسر جهان کمک کرد.

ایالات متحده همچنین در حال گسترش تلاش های دیرینه خود با کشورهای سراسر جهان است تا سیستم ‌های جهانی غذا را در برابر اثرات تغییرات اقلیمی و محیط ‌های سیاسی انعطاف‌ پذیرتر کند و زنجیره‌های تأمین را برای رساندن مواد غذایی و محصولات کشاورزی به جایی که بیشتر مورد نیاز است، بهبود بخشد. چشم انداز محصولات و خاک های سازگار (VACS)که بخشی از تغذیه آیندگان، ابتکار عمل دولت ایالات متحده برای امنیت جهانی غذا است، به آفریقا کمک خواهد کرد تا با شناسایی مغذی ترین محصولات در آفریقا و بررسی نحوه واکنش آنها به رویدادهای شدید آب و هوایی و ارائه اطلاعات لازم به سیاستگذاران آفریقایی برای تحقیقات و سرمایه گذاری در سازگاری محصولات، به آینده ای امن تر از لحاظ غذایی دست یابد. تغذیه آیندگان با ارائه دانش و ابزار مورد نیاز مردم در بیست کشور در آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و کارائیب به علل ریشه ای گرسنگی و فقر می پردازد.

روسیه باید از ایجاد ممانعت در ابتکار غلات دریای سیاه دست بر دارد

جنگ روسیه علیه اوکراین بحران جهانی غذا را تشدید کرده است. دولت روسیه با سرزنش نادرست دیگران برای تشدید بحران در سیستم جهانی غذا تلاش می کند مسئولیت اقدامات خود را به دوش دیگران بیاندازد.

جنگ بی دلیل پوتین علیه اوکراین اثرات فاجعه ‌باری را بر اوکراین، همسایگان این کشور و مردم در سراسر جهان بر جای گذاشته است. کرملین باعث مرگ و ویرانی، کشته و زخمی شدن هزاران غیرنظامی شده است؛ میلیون ها نفر را آواره داخلی و میلیون ها نفر دیگر را مجبور به پناهندگی به سایر کشورها کرده است؛ و آسیب گسترده ای به زیرساخت های غیرنظامی و زمین های کشاورزی تولید کننده مواد غذایی وارد کرده است.

کرملین با استفاده از گرسنگی و انتشار اطلاعات نادرست به عنوان سلاح برای فریب جامعه بین ‌المللی در مورد علل بحران غذایی و تضعیف ابتکار غلات دریای سیاه که در کاهش پیامد های ویرانگر جنگ غیر قانونی پوتین علیه اوکراین بسیار مهم بوده است، تلاش می کند. کرملین برای پنهان نگه داشتن توسل خود به باج خواهی برای کسب درآمد بیشتر از جنگی که به قیمت آسیب پذیرترین جمعیت کره زمین آغاز کرده است، دروغ می گوید.

ابتکار غلات دریای سیاه برای رساندن غذا به نیازمندان در سراسر جهان و برای کاهش قیمت جهانی غذا بسیار مهم بوده است و باید ادامه و گسترش یابد. هر گونه اختلال در ابتکار غلات دریای سیاه خطر جهش دیگری در قیمت های جهانی مواد غذایی و همچنین کاهش اعتماد بیمه گذاران و حمل کنندگان محموله های تجاری و ایجاد عدم اطمینان بیشتر برای کشاورزان و مصرف کنندگان جهانی را به همراه دارد. اختلال در این ابتکار مشکلات جدیدی را بر کشورهای کم‌ درآمد وارد می‌کند که در حال حاضر درگیر بلایای انسانی وخیم هستند. این روسیه است که جنگ علیه اوکراین را آغاز کرد و این روسیه است که از غذا به عنوان سلاح استفاده می کند. روسیه می‌ تواند و باید از اقدامات بی ‌وجدانانه و سنگدلانه ‌اش که به مردم اوکراین و جمعیت ‌های آسیب ‌پذیر در سراسر جهان آسیب‌ های جدی می رساند، دست بردارد.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future