An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
۲۰ آوریل ۲۰۲۳

ایالات متحده قاطعانه به اقدام برای مختل کردن برنامه‌های نظامی ایران و شبکههای تدارکاتی آن، متعهد است. ما عناصر یک شبکه تدارکات نظامی ایران – شامل یک فرد و شش نهاد – را تحریم می‌کنیم. این عناصر در ایران، جمهوری خلق چین، و مالزی مستقر هستند و از فعالیت‌های تدارکاتی شرکت ایرانی «پردازان سیستم نماد آرمان» (پسنا) که تحت تحریم ایالات متحده قرار دارد و با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران مرتبط است، حمایت می‌کنند. این شبکه، پسنا را قادر میسازد که قطعات الکترونیکی، از جمله قطعات مورد استفاده در وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (پهپاد) را از تامینکنندگان خارجی که عمدتاً در جمهوری خلق چین مستقر هستند، تهیه کند. گسترش تسلیحاتی توسط ایران سبب بی‌ثباتی خاورمیانه و فراتر از آن می‌شود و ما به همکاری با متحدان و شرکا برای مقابله با چنین فعالیت‌هایی ادامه خواهیم داد.  

این اقدامات بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ است که اشاعه‌دهنده جنگ‌افزارهای کشتار جمعی و وسایل پرتاب آنها را هدف قرار می‌دهد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اقدام امروز، خواهشمند است به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانهداری مراجعه کنید. 


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/united-states-imposes-sanctions-on-iranian-military-procurement-network-2/

این ترجمه ها جهت رفاه خواننده ارائه شده اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future