An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲

مارک فرریکس، کهنه‌سرباز نیروی دریایی ایالات متحده، پس از بیش از دو سال اسارت در سلامت به سر می‌برد و در راه بازگشت به خانه از افغانستان است. من از تیم وزارت امور خارجه و کارشناسان امنیت ملی‌مان و همچنین شرکای‌مان در قطر سپاسگزارم. بازگشت مارک نزد عزیزانش حاصل تعامل فشرده با طالبان است.

برای من اولویتی بالاتر از ایمنی و امنیت آمریکایی‌ها در سراسر جهان وجود ندارد. ما در تلاش‌های‌مان برای آزادی آمریکایی‌هایی که به گروگان گرفته شده‌اند یا به ناحق بازداشت شده‌اند، خستگی‌ناپذیر خواهیم ماند. تعهد ما برای بازگرداندن مارک به خانه هرگز متزلزل نشد و این تعهد نسبت به آمریکایی‌هایی که در سرتاسر جهان اسیر هستند هم هرگز متزلزل نخواهد شد. آزادی او گواهی بر این اولویت دادن و تلاش شبانه‌روزی ما برای به هم رساندن دوباره شهروندان‌مان به عزیزان‌شان است.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/welcoming-the-release-of-mark-frerichs/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future