An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

دژ پادشاهی ورشو
ورشو، لهستان
۲۱ فوریه ۲۰۲۳
ساعت ۱۵:۳۹ به وقت مرکز اروپا

رئیس جمهوری: درود به لهستان! (تشویق حضار.) یکی از متحدان بزرگ ما. آقای پرزیدنت دودا، آقای نخست وزیر، آقای شهردار، و همه وزرا و رؤسای جمهوری سابق، و همچنین شهرداران و رهبران سیاسی لهستان از سرتاسر کشور: از استقبال شما از بازگشت من به لهستان سپاسگزارم.

تقریباً یک سال پیش، تنها چند هفته پس از آغاز حمله مرگبار ولادیمیر پوتین به اوکراین بود که من در اینجا در دژ پادشاهی ورشو صحبت کردم. بزرگترین جنگ زمینی اروپا از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شده بود. و اصول و مبانی که برای بیش از ۷۵ سال سنگ بنای صلح، رفاه و ثبات روی زمین بودند، در معرض خطر فرو ریختن قرار داشتند.

یک سال پیش، جهان برای سقوط کیف آماده می شد. من به تازگی از کیف آمده ام و می توانم به شما بگویم که کیف قوی ایستاده است! (تشویق حضار) کیف با افتخار و سربلند ایستاده است. و مهمتر از هر چیز، کیف آزاد ایستاده است. (تشویق حضار.)

با حمله روسیه، فقط اوکراین نبود که به آزمون گذاشته شد. بلکه تمام دنیا با آزمونی فراموش نشدنی روبرو شد.

اروپا، آمریکا، ناتو، و همه دموکراسی ها به آزمون گذاشته شدند. و پرسش هایی که مطرح گشتند ساده و به همان اندازه عمیق بودند.

آیا ما ]به این حمله[ پاسخ خواهیم داد یا از آن روی بر خواهیم گرداند؟ آیا ما قوی خواهیم بود یا ضعیف؟ آیا ما در کنار متحدان مان خواهیم ایستاد یا جدا از آنها؟

یک سال پس از آغاز این حمله، ما جواب این پرسش ها را می دانیم.

ما پاسخ خواهیم داد. ما قوی خواهیم بود. ما متحد خواهیم بود. و جهان ]این حمله[ را نادیده نخواهد گرفت. (تشویق حضار.)

ما همچنین با پرسش های اساسی در مورد تعهد به اساسی ترین اصول مواجه بودیم. آیا ما از حاکمیت ملت ها دفاع خواهیم کرد؟ آیا ما از حق مردم برای یک زندگی آزاد و فارغ از تجاوز آشکار دفاع خواهیم کرد؟ آیا ما برای دموکراسی خواهیم ایستاد؟

یک سال پس از آغاز این حمله، ما جواب این پرسش ها را می دانیم.

بله، ما از حق حاکمیت دفاع خواهیم کرد. و این کار را انجام دادیم.

بله، ما از حق مردم برای یک زندگی آزاد و فارغ از تجاوز دفاع خواهیم کرد. و این کار را انجام دادیم.

بله، ما از دموکراسی دفاع خواهیم کرد. و این کار را انجام دادیم.

دیروز، من این افتخار را داشتم که در کنار پرزیدنت زلنسکی در کیف بایستم و اعلام کنم که ما در هر صورت برای این ارزش ها ایستادگی خواهیم کرد. (تشویق حضار.)

وقتی پرزیدنت پوتین دستور ورود تانک هایش به مرز اوکراین را صادر کرد، فکر می کرد که ما سر فرو خواهیم آورد. او اشتباه می کرد.

مردم اوکراین بیش از حد شجاع هستند.

آمریکا، اروپا، ائتلافی از کشورها از دو سوی اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام – همه ما با یکدیگر متحد بودیم.

دموکراسی بسیار قوی بود.

پوتین به جای پیروزی آسانی که در سر داشت و پیش‌بینی می کرد، با تانک‌های سوخته و نابسامانی نیروهای روسیه مواجه شد.

او فکر می‌کرد بتواند فنلاند را از ناتو دور کند. در عوض، فنلاند و سوئد به عضویت ناتو در آمدند. (تشویق حضار.)

او فکر می کرد که ناتو شکسته و تقسیم خواهد شد. در عوض، ناتو متحدتر از همیشه شده است.

او فکر می‌کرد بتواند با استفاده از انرژی به عنوان سلاح عزم شما – عزم اروپا را در هم بشکند.

در عوض، ما برای پایان دادن به وابستگی اروپا به سوخت های فسیلی روسیه با یکدیگر همکاری می کنیم.

او فکر می‌کرد که خودکامگان مانند خودش قوی و رهبران دموکراسی‌ها نرم دل هستند.

سپس، او با اراده آهنین آمریکا و کشورهایی که در همه جا حاضر به پذیرش جهانی تحت حاکمیت ترس و زور بودند، روبرو شد.

او خود را در جنگ با ملتی دید که توسط مردی که شجاعتش در آتش و فولاد شکل گرفته رهبری می‌شود: پرزیدنت زلنسکی. (تشویق حضار.)

پرزیدنت پوتین امروز با چیزی مواجه شده است که یک سال پیش تصور نمی کرد امکان پذیر باشد. دموکراسی‌های جهان قوی‌تر شده‌اند، نه ضعیف‌تر. اما خودکامگان جهان ضعیف‌تر شده‌اند، نه قوی‌تر.

زیرا در لحظه‌های پرتلاطم و تردید، دانستن اینکه از چه چیزی دفاع می‌کنید از همه چیز مهم‌تر است و دانستن اینکه چه کسی در کنار شما ایستاده است، تفاوت زیادی ایجاد می‌کند.

مردم لهستان این را می دانند. در واقع، شما اینجا در لهستان این را بهتر از هر کس دیگری می دانید. چون شما خود معنی همبستگی هستید.

زمانی که این شهر زیبا پس از خیزش ورشو ویران شد، لهستان با وجود تقسیم بندی و سرکوب در طول چندین دهه تحت مشت آهنین حکومت کمونیستی پا بر جا ماند چرا که شما در کنار هم ایستادید.

اینگونه است که مخالفان شجاع و مردم بلاروس به مبارزه خود برای دموکراسی ادامه می دهند.

اینگونه بود که عزم مردم مولداوی – (تشویق حضار) – برای زندگی در آزادی آنها را به استقلال رساند و آنها را در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا قرار داد.

پرزینت ساندو امروز اینجا حضور دارد. من مطمئن نیستم او کجاست. اما با افتخار در کنار شما و مردم آزادیخواه مولداوی می ایستم. لطفاً برای او دست بزنید. (تشویق حضار.)

با گذشت یک سال از آغاز این جنگ، پوتین دیگر در قدرت ائتلاف ما تردیدی ندارد. اما او همچنان به عزم ما و به قدرت ماندن ما شک دارد. او به حمایت مستمر ما از اوکراین شک دارد. او به متحد ماندن اعضای ناتو شک دارد.

اما شکی وجود ندارد: حمایت ما از اوکراین متزلزل نخواهد شد، ناتو تقسیم نخواهد شد و ما خسته نخواهیم شد. (تشویق حضار.)

شهوت پرزیدنت پوتین برای قلمرو و قدرت شکست خواهد خورد. و عشق مردم اوکراین به کشورشان پیروز خواهد شد.

دموکراسی های جهان امروز، فردا و برای همیشه از آزادی پاسداری خواهند کرد. (تشویق حضار.) زیرا این آزادی است که در اینجا در خطر است.

این پیامی است که دیروز مستقیماً به کیف و به مردم اوکراین رساندم.

پرزیدنت زلنسکی در ماه دسامبر هنگام بازدید از ایالات متحده گفت و من از او نقل قول می کنم، این مبارزه دنیایی که فرزندان و نوه های ما – و سپس فرزندان و نوه های آنها در آن زندگی خواهند کرد را تعیین خواهد کرد.

او فقط در مورد فرزندان و نوه های اوکراین صحبت نمی کرد. او درباره فرزندان و نوه های همه ما صحبت می کرد. من و شما.

ما امروز دوباره شاهد وقایعی هستیم که مردم لهستان و مردم سرتاسر اروپا برای چندین دهه دیدند: اشتهای یک خودکامه قابل تسکین نیست. باید با آن مبارزه کرد.

مستبدان فقط یک کلمه را می فهمند: “نه”. “نه.” “نه.” (تشویق حضار.)

“نه، شما کشور مرا نخواهید گرفت.” “نه، شما آزادی مرا نخواهید گرفت.” “نه، شما آینده مرا نخواهید گرفت.”

من امشب همان حرفی را که سال گذشته در همین مکان گفتم، تکرار می‌کنم: دیکتاتوری که برای بازسازی یک امپراتوری تلاش می‌کند، هرگز نمی‌تواند عشق مردم به آزادی را [از بین ببرد]. وحشیگری هرگز اراده آزادگان را خدشه دار نمی کند. و روسیه در اوکراین هرگز به پیروزی نخواهد رسید. هرگز. (تشویق حضار.)

زیرا انسان های آزاد زندگی در دنیای ناامیدی و تاریکی را نمی پذیرند.

امسال یک سال به تمام معنا فوق العاده بوده است.

وحشیگری فوق العاده از سوی نیروها و مزدوران روسی. آنها بدون شرم و پشیمانی مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند. آنها غیرنظامیان را با مرگ و ویرانی هدف قرار داده اند. آنها از تجاوز جنسی به عنوان یک سلاح جنگی استفاده کرده اند. آنها در تلاشی برای سرقت آینده اوکراین کودکان این کشور را ربوده اند. آنها ایستگاه‌های قطار، زایشگاه‌ها، مدارس و پرورشگاه‌ها را بمباران کرده اند.

هیچ کس — هیچ کس نمی تواند از جنایاتی که روسیه علیه مردم اوکراین مرتکب می شود چشم بپوشاند. این تنفر انگیز است. واقعاً تنفر انگیز است.

اما پاسخ مردم اوکراین و جهان نیز فوق العاده ای بوده است.

یک سال پس از آغاز بمباران ها و ورود تانک‌های روسی به اوکراین، اوکراین همچنان مستقل و آزاد است. (تشویق حضار.)

از خرسون تا خارکیف، رزمندگان اوکراینی سرزمین خود را پس گرفته اند.

در بیش از ۵۰ درصد از خاک تصرف شده توسط روسیه در سال گذشته، پرچم آبی و زرد اوکراین بار دیگر با افتخار به اهتزاز در آمده است.

پرزیدنت زلنسکی هنوز یک دولت منتخب دموکراتیک که نماینده خواسته مردم اوکراین است را رهبری می کند.

جهان، از جمله در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکنون چندین بار با اکثریت قاطع تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم و از یک صلح عادلانه حمایت کرده است.

در ماه اکتبر، ۱۴۳کشور در سازمان ملل متحد الحاق غیرقانونی روسیه را محکوم کردند. فقط چهار کشور میان کل اعضای سازمان ملل با روسیه رأی دادند. فقط چهار کشور.

بنابراین، امشب من باری دیگر خطاب به مردم روسیه صحبت می کنم.

ایالات متحده و کشورهای اروپایی به دنبال کنترل یا نابودی روسیه نیستند. همانطور که پوتین امروز گفت غرب قصد حمله به روسیه را ندارد. و میلیون ها شهروند روسیه که فقط می خواهند در صلح با همسایگان خود زندگی کنند، دشمن نیستند.

نیازی به این جنگ نبود. این جنگ یک تراژدی است.

پرزیدنت پوتین این جنگ را انتخاب کرد. هر روز که جنگ ادامه داشته باشد، انتخاب اوست. او می توانست با یک کلمه جنگ را تمام کند.

ساده است. اگر روسیه حمله به اوکراین را متوقف کند، جنگ پایان خواهد گرفت. اگر اوکراین از دفاع از خود در برابر روسیه دست بردارد، پایان اوکراین خواهد بود.

به همین دلیل است که ما با هم از توانایی اوکراین در دفاع از خود اطمینان حاصل می کنیم.

ایالات متحده یک ائتلاف جهانی متشکل از بیش از ۵۰ کشور را تشکیل داده است تا تسلیحات و لوازم حیاتی را برای رزمندگان شجاع اوکراینی در خط مقدم فراهم کند. ازجمله سیستم های دفاع هوایی، توپخانه، مهمات، تانک ها و خودروهای زرهی.

اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن با تعهد بی‌سابقه‌ای نسبت به اوکراین، نه تنها در زمینه کمک‌های امنیتی، بلکه در زمینه کمک‌های اقتصادی، کمک های بشردوستانه، امدادرسانی به پناهندگان و بسیار موارد دیگر اقدام کرده‌اند.

از همه شما که امشب اینجا حضور دارید می خواهم که فقط یک لحظه- جدی می گویم به اطراف خود و به یکدیگر نگاه کنید. ببینید تا کنون چه کارهایی را به انجام رسانده اید.

لهستان میزبانی بیش از ۱٬۵ میلیون پناهنده از این جنگ را به عهده گرفته است. خدا حفظ تان کند. (تشویق حضار.)

سخاوتمندی و تمایل مردم لهستان برای باز کردن قلب ها و خانه هایتان فوق العاده است.

مردم آمریکا نیز در عزم ما متحد هستند.

در سرتاسر کشور ما، در شهرهای کوچک و بزرگ پرچم اوکراین در خانه های آمریکایی ها به اهتزاز در آمده است.

در طول سال گذشته، دموکرات‌ها و جمهوریخواهان در کنگره ایالات متحده برای ایستادگی در دفاع از آزادی با یکدیگر همکاری کرده اند.

آمریکایی ها چنین هستند، و چنین کارهایی را انجام می دهند. (تشویق حضار.)

جامعه بین المللی نیز برای رسیدگی به پیامدهای جهانی جنگ پرزیدنت پوتین به همکاری پرداخته است.

پوتین به منظور باز داشتن اوکراین از صادرات غلات خود با مسدود کردن بنادر دریای سیاه تلاش کرد جهان را گرسنه نگه دارد، و با این اقدام بحران جهانی غذا را که به ویژه کشورهای در حال توسعه آفریقا را تحت تأثیر قرار داد، تشدید کرد.

در عوض، ایالات متحده و کشورهای گروه هفت و سایر شرکا در سراسر جهان با تعهدات تاریخی برای رسیدگی به بحران و تقویت عرضه جهانی غذا به این درخواست پاسخ دادند.

این هفته، همسرم، جیل بایدن برای معطوف کردن توجه به این موضوع مهم به آفریقا سفر خواهد کرد.

تعهد ما به مردم اوکراین و آینده اوکراین است – اوکراین آزاد، مستقل و دموکراتیک.

این رویای کسانی بود که بیش از ۳۰ سال پیش استقلال اوکراین را اعلام کردند، کسانی که انقلاب نارنجی و انقلاب کرامت را رهبری کردند، کسانی که دلاورانه با یخ و آتش در میدان مبارزه کردند و قهرمانان آسمانی که در آنجا جان باختند، و کسانی که همچنان به ریشه کن کردن تلاش های کرملین برای تباه کردن، زورگویی و کنترل ادامه می دهند.

این یک رویا برای آن دسته از وطن پرستان اوکراینی است که سال ها علیه تجاوزات روسیه در دونباس جنگیده اند و قهرمانانی که همه چیز و جانشان را در خدمت اوکراین عزیزشان گذاشته اند.

من مفتخرم که دیروز توانستم از بنای یادبود آنها در کیف بازدید کنم و در کنار پرزیدنت زلنسکی به فداکاری کسانی که جان خود را از دست دادند، ادای احترام کنم هستم.

ایالات متحده و شرکای ما در کنار آموزگاران، کارکنان بیمارستان، امدادگران اورژانس، کارگران شهرهای سرتاسر اوکراین که برای حفظ قدرت در برابر بمباران بی رحمانه روسیه می‌جنگند، ایستاده‌ایم.

ما در کنار میلیون ها پناهنده این جنگ که در ایالات متحده و اروپا، به ویژه در لهستان مورد استقبال قرار گرفته اند، ایستاده ایم.

مردم عادی در سرتاسر اروپا هر آنچه که در توانشان است انجام دادند و به این کار ادامه دادند. کسب‌ و کارها، جامعه مدنی، رهبران فرهنگی لهستان – از جمله بانوی اول لهستان که امشب در اینجا حضور دارد – با قلب و عزم این تلاش ها را رهبری کرده‌اند و خوبی های روح انسانی را به نمایش گذاشته‌اند.

خانم بانوی اول، ما شما را دوست داریم. از همه شما متشکریم. (تشویق حضار.)

من دیدار سال گذشته با پناهندگان اوکراینی که تازه به ورشو رسیده بودند، چهره های خسته و وحشت زده آنها در حالیکه فرزندانشان را در آغوش گرفته بودند و نگران بودند که مبادا پدر، شوهر، برادر یا خواهرشان را دیگر نبینند، هرگز فراموش نخواهم کرد.

در تاریک ترین لحظه زندگی آنها، شما مردم لهستان به آنها ایمنی و نور هدیه دادید. شما از آنها استقبال کردید و آنها را در آغوش گرفتید. من این صحنه را تماشا می کردم. من به چهره های آنها نگاه می کردم.

در همین حال، ما با هم اطمینان حاصل کرده ایم تا روسیه بهای اعمال خود را بپردازد.

ما همچنان به تحمیل قوی ترین رژیم تحریمی در تاریخ که تاکنون علیه یک کشور اعمال شده است، ادامه می دهیم. ما در این هفته با شرکای خود تحریم های بیشتری را اعلام خواهیم کرد.

ما کسانی را که مسئول این جنگ هستند پاسخگو قرار خواهیم داد و برای جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که همچنان توسط روس ها انجام می گیرند، عدالت خواهیم خواست.

ما می توانیم به خیلی چیزها افتخار کنیم – به همه دستاوردهای جمعی مان در سال گذشته. اما در سالی که پیش رو داریم باید صادقانه و با چشم های باز عمل کنیم.

دفاع از آزادی کار یک روز و یک سال نیست. این کاری همیشه سخت و همیشه مهم است.

در حالیکه که اوکراین به دفاع از خود در برابر حمله روسیه و انجام حملات متقابل ادامه می دهد، روزهای سخت و بسیار تلخ، پیروزی ها و تراژدی ها نیز ادامه خواهند داشت. اما اوکراین برای مبارزه پیش رو آماده است. و ایالات متحده همراه با متحدان و شرکای ما همچنان به حمایت از اوکراین در دفاع از خود ادامه خواهند داد.

سال آینده، من میزبانی نشست همه اعضای ناتو ۲۰۲۴ را در ایالات متحده بر عهده خواهم داشت. ما با هم، هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس ناتو، قدرتمندترین اتحاد دفاعی در تاریخ جهان را جشن خواهیم گرفت.

(تشویق حضار) و بگذارید بی تردید بگویم، تعهد ایالات متحده به ناتو و ماده ۵ این پیمان بسیار محکم است. (تشویق حضار.) همه اعضای ناتو این را می دانند، و روسیه نیز آن را می داند.

حمله به یک عضو ناتو به منزله حمله به همه اعضا است. این یک سوگند مقدس است. (تشویق حضار.) یک سوگند مقدس برای دفاع از هر وجب از خاک ناتو.

در طول سال گذشته، ایالات متحده با متحدان و شرکای خود برای ایستادگی در مقابل تجاوز روسیه در یک ائتلاف فوق‌العاده گرد هم آمده اند.

اما کاری که پیش روی ماست فقط مقابله با چیزی که با آن مخالفیم نیست، بلکه دفاع از باورهایمان است. این که چه دنیایی می خواهیم بسازیم؟

ما باید از قدرت و ظرفیت این ائتلاف برای ارتقای سطح زندگی مردم در همه جا، بهبود سلامت، رشد رفاه، حفاظت از کره زمین، ایجاد صلح و امنیت، و رفتار با عزت و احترام با همه استفاده کنیم.

این مسئولیت ماست. دموکراسی های جهان باید برای مردم به این وعده تحقق بخشند.

در حالیکه امشب گرد هم آمده ایم، به نظر من جهان در یک نقطه عطف قرار دارد. تصمیماتی که طی پنج سال آینده خواهیم گرفت، زندگی ما را برای دهه های آینده تعیین خواهد کرد و شکل خواهد داد.

این امر هم برای آمریکایی ها و هم برای مردم جهان صادق است.

در حالی که تصمیمات اکنون با ماست، اصول و آنچه که در میان است جاودانه هستند. انتخاب بین هرج و مرج و ثبات. بین ساختن و تخریب. بین امید و ترس. بین دموکراسی که روح انسان را ارتقا می دهد و دست وحشیانه دیکتاتوری که آن را درهم می شکند. بین محدودیت و امکانات، امکاناتی که وقتی مردم نه در اسارت، بلکه در آزادی زندگی می کنند به وجود می آیند. آزادی.

آزادی. هیچ کلمه ای شیرین تر از آزادی نیست. هیچ هدفی والاتر از آزادی وجود ندارد. هیچ آرزویی بالاتر از آزادی نیست. (تشویق حضار.)

آمریکایی ها این را می دانند و شما هم می دانید. همه کارهایی که اکنون انجام می دهیم باید انجام گیرند تا فرزندان و نوه های ما نیز در آزادی زندگی کنند.

آزادی.

دشمن ظالم و امید شجاعان و حقیقت روزگاران است.

آزادی.

در کنار ما بایستید. ما در کنار شما خواهیم ایستاد.

بیایید با عزم و ایمان و با تعهدی پایدار به جلو حرکت کنیم تا با نور، رهایی و آزادی متحد باشیم و نه با تاریکی، ظلم، و اسارت.

خداوند به همه شما برکت دهد. خداوند از نیروهای ما حفاظت کند. و خداوند به قهرمانان اوکراین و همه کسانی که از آزادی در سراسر جهان دفاع می کنند حفاظت کند..

متشکرم، لهستان. ممنون، متشکرم، ممنون از کاری که انجام می دهید. (تشویق حضار.) خدا همه شما را برکت دهد.

ساعت ۱۶:۰۰ به وقت مرکز اروپا


مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/02/21/remarks-by-president-biden-ahead-of-the-one-year-anniversary-of-russias-brutal-and-unprovoked-invasion-of-ukraine/

این ترجمه‌ جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future