An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه
۲۸ ژوئیه ۲۰۲۱

اعتراضات در ایران که با کمبود آب — به دلیل خشک‌سالی و سوءمدیریت و غفلت دولتی — در استان خوزستان آغاز شد، اینک به شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج، و تبریز، گسترش یافته است. مردم ایران حالا نیازهای برآورده نشده و نیز آرزوهای به تحقق نپیوسته خود در رابطه با احترام به حقوق بشر — حقوقی که افراد در سرتاسر جهان شایسته برخورداری از آن هستند – را در مرکز توجه قرار داده‌اند.

مردم ایران این حق را دارند که سرخوردگی خود را ابراز کنند و دولت‌شان را پاسخگو قرار دهند. اما ما شاهد گزارش‌های آزاردهنده‌ای بوده‌ایم مبنی بر این که نیروهای امنیتی به سوی معترضان تیراندازی کرده‌اند و بر اثر آن چندین نفر کشته شده‌اند. ما استفاده از خشونت علیه معترضان صلح‌طلب را محکوم می‌کنیم. ما از حقوق مردم ایران برای تجمع و ابراز نظر مسالمت‌آمیز، ‌بدون وحشت از خشونت و بازداشت نیروهای امنیتی، حمایت می‌کنیم. ما همچنین گزارش‌ها درباره کند شدن اینترنت در منطقه را زیر نظر داریم.

ما از دولت ایران می‌خواهیم که به شهروندان خود اجازه دهد از حق آزادی بیان خود استفاده کنند و آزادانه، از جمله از طریق اینترنت، به اطلاعات دسترسی داشته باشند.


برای مشاهده محتوای اصلی: ( https://www.state.gov/protests-in-iran/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future