An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
برای انتشار فوری
بیانیه ند پرایس، سخنگ
۲۳ ژانویه ۲۰۲۱

ایالات متحده به کار بردن تاکتیک‌های خشونت‌آمیز علیه معترضان و روزنامه‌نگاران در این آخر هفته در شهرهای سراسر روسیه را به شدت محکوم می‌کند. دولت روسیه پیش از رویدادهای امروز با اذیت و آزار سازمان‌دهندگان اعتراضات، تهدید شبکه‌های اجتماعی، و دستگیری پیش‌دستانه شرکت‌کنندگان بالقوه، تلاش کرده بود حقوق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان را سرکوب کند. این امر به دنبال سال‌ها تشدید محدودیت‌ها و اقدامات سرکوبگرانه علیه جامعه مدنی، رسانه‌های مستقل، و مخالفان سیاسی انجام شده است.

تلاش‌های مستمر برای سرکوب حقوق مردم روسیه در تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، دستگیری چهره اپوزیسیون الکسی ناوالنی، و سرکوب تظاهراتی که متعاقب آن روی داد، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از اعمال محدودیت‌های بیشتر بر جامعه مدنی و آزادی‌های بنیادین است. حقوق مردم روسیه در زمینه آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و مشارکت در انتخابات آزاد و منصفانه نه تنها در قانون اساسی آن کشور، بلکه در تعهدات روسیه به سازمان امنیت و همکاری اروپا، اعلامیه جهانی حقوق بشر، و وظایف بین‌المللی آن کشور تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز گنجانده شده است.

ما از مقامات روسیه می‌خواهیم همه کسانی را که به دلیل استفاده از حقوق جهانی خود بازداشت شده‌اند، آزاد کنند و نیز خواستار آزادی بی‌درنگ و بدون قید و شرط الکسی ناوالنی هستیم. ما از روسیه می‌خواهیم که با تحقیقات جامعه بین‌المللی در رابطه با مسمومیت الکسی ناوالنی همکاری کامل کند و در مورد استفاده از یک جنگ‌افزار شیمیایی در خاک خود، به شکلی معتبر توضیح دهد.

ایالات متحده شانه به شانه همپیمانان و شرکای‌مان در دفاع از حقوق بشر – چه در روسیه باشد و چه در هر جای دیگری که این حقوق تهدید شوند – خواهد ایستاد.


https://www.state.gov/protests-in-russia :برای مشاهده محتوای اصلی:

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future