An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
۵ ژوئیه ۲۰۲۲
همرسانی

ایالات متحده مراتب نگرانی خود را نسبت به رویدادهای اخیر در قره‌قالپاقستان ابراز می‌کند و از همه طرف‌ها می‌خواهد که به دنبال یافتن راه حل مسالمت‌آمیزی برای این تنش‌ها و پرهیز از خشونت باشند.

ما به خانواده‌های افرادی که جان‌‌شان را از دست داده‌اند تسلیت می‌گوییم. ما همچنین با زخمی‌ها ابراز همدردی می‌کنیم.

ما از تلاش‌های ازبکستان برای اجرای اصلاحات دموکراتیک پشتیبانی می‌کنیم. ما از مقامات می‌خواهیم که در راستای مسئولیت‌ها و تعهدات بین‌المللی ازبکستان، از همه حقوق اساسی، از جمله حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و حق آزادی بیان، پاسداری کنند.

ما از مقامات می‌خواهیم که تحقیقاتی کامل، موثق، شفاف، و منطبق با هنجارها و بهترین شیوه‌های بین‌المللی را در رابطه با این خشونت‌ها، دنبال کنند. ایالات متحده به پشتیبانی دیرپای خود از حاکمیت ملی، استقلال، و تمامیت ارضی ازبکستان ادامه می‌دهد. 


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/protests-in-the-karakalpakstan-autonomous-region-in-uzbekistan/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future