An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
بیانیه مطبوعاتی
۱۳ فوریه ۲۰۲۳

ما از تصمیم دیروز اسرائیل مبنی بر پیشبرد آن چه که گزارش می‌شود نزدیک به ۱۰هزار واحد شهرکی است، و آغاز روند قانونی کردن ۹ پاسگاه در کرانه باختری، که طبق قوانین اسرائیل قبلاً غیرقانونی بودند، نگرانیم. ما نیز مانند دولت‌های قبلی، اعم از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، با این‌گونه اقدامات یکجانبه که تنش‌ها را تشدید و چشم‌اندازها برای راه‌حل دو کشوری از طریق مذاکره را تضعیف می‌کند، به شدت مخالفیم. همان‌گونه که پیشتر گفته‌ام، هر چیزی که ما را از دیدگاه دو کشور برای دو مردم دور کند، برای امنیت بلندمدت اسرائیل، هویتش به عنوان یک کشور یهودی و دموکراتیک، و چشم‌انداز ما مبنی بر برخورداری اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها از میزان برابر امنیت، آزادی، رفاه، و کرامت، زیان‌بار است. ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم از دست زدن به اقدامات بیشتری که می‌تواند باعث تشدید تنش‌ها در منطقه شود، پرهیز کنند و برای بهبود بخشیدن به رفاه فلسطینی‌ها، گام‌های عملی بردارند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/israeli-settlement-and-outpost-legalization-announcement/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future