An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
۱ فوریه ۲۰۲۳

من امروز به منظور اعمال محدودیت‌های روادیدی بیشتر برای برخی از اعضای کنونی یا پیشین طالبان، اعضای گروه‌های امنیتی غیرحکومتی، و دیگر افرادی که گمان می‌رود در سرکوب زنان و دختران در افغانستان از طریق سیاست‌های محدودکننده و خشونت – از جمله تصمیم طالبان برای ممنوعیت حضور زنان در دانشگاه‌ها و همکاری آنها با سازمان‌های غیردولتی – مسئول یا شریک باشند، اقدام می‌کنم. اعضای نزدیک خانواده چنین افرادی نیز ممکن است مشمول این محدودیت‌های روادیدی باشند. این محدودیت‌ها بر اساس بند ۲۱۲(اِی)(۳)(سی) («۳سی») «قانون مهاجرت و تابعیت» وضع شده است.

تازه‌ترین فرمان‌های طالبان ضمن ممنوع کردن ورود زنان به دانشگاه‌ها و همکاری آنها با سازمان‌های غیردولتی، اقدامات قبلی طالبان را – که دبیرستان‌ها را به روی دختران بسته بود و توانایی زنان و دختران را برای مشارکت در جامعه و اقتصاد افغانستان محدود می‌کرد – تشدید می‌کند. طالبان با این تصمیم‌ها بار دیگر بی‌توجهی خود را به رفاه مردم افغانستان به نمایش گذاشت.

اقدامات طالبان تاکنون بیش از یک میلیون دختر و زن جوان افغان در سن مدرسه را به زور از کلاس‌های درس محروم کرده، و شمار بیشتری از زنان را از دانشگاه‌ها و زنان افغان بی‌شماری را از نیروی کار، بیرون رانده است. این ارقام با گذشت زمان افزایش می‌یابند و بحران‌های اقتصادی و انسانی وخیم آن کشور را بدتر می‌کنند. آموزش باکیفیت، ایمن، و فراگیر زنان و دختران و مشارکت آنها به عنوان نیروی کار، برای رشد و تقویت اقتصادها، کاهش نابرابری، و تقویت ثبات ضروری است. دسترسی برابر به آموزش و کار نیز بخشی ضروری برای شادابی و تاب‌آوری کل جمعیت، از جمله همه بزرگسالان و کودکان، صرف‌نظر از جنسیت آنها است. طالبان تا زمانی که به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه افغان‌ها، از جمله زنان و دختران، احترام نگذارند، نمی‌توانند انتظار داشته باشند که جامعه جهانی به آنها احترام بگذارد و از آنها پشتیبانی کند.

ما به هماهنگی نزدیک با هم‌پیمانان و شرکای‌مان در سراسر جهان ادامه می‌دهیم. رویکرد ما برای طالبان روشن خواهد کرد که اقدامات‌شان هزینه‌های چشمگیری را به دنبال خواهد داشت و راه بهبود روابط آنها با جامعه بین‌المللی را خواهد بست.

ما اقدامات طالبان را به شدیدترین لحن محکوم می‌کنیم. ایالات متحده از مردم افغانستان پشتیبانی می‌کند و متعهد می‌ماند که همه تلاش خود را برای ارتقاء و پیشبرد احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین همه افغان‌ها، از جمله زنان و دختران، انجام دهد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/actions-to-impose-additional-visa-restrictions-in-response-to-the-talibans-ban-on-womens-university-education-and-working-with-ngos/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future