An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه آمریکا
بیانیه مطبوعاتی ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا
۲۲ مارس ۲۰۲۲

ما اقدام مقامات روسیه در مجرم شناختن الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون، بر پایه اتهامات ساختگی و صدور حکم ۹ سال حبس دیگر در یک زندان به شدت امنیتی را، که با انگیزه سیاسی انجام شد، محکوم می‌کنیم. این حکم حبس غیرعادی و عجیب ادامه حملات چند ساله کرملین به ناوالنی و جنبش او برای دستیابی به شفافیت و پاسخگویی دولت است. البته از نگاه کرملین جرم واقعی ناوالنی تلاش او به عنوان یک کنشگر ضد فساد و یک سیاستمدار اپوزیسیون است، و به همین دلیل مقامات روسیه او و همکارانش را «افراطی» می‌‌دانند.

ناوالنی به‌رغم مسمومیت تقریباً کشنده‌اش با عوامل عصبی در سال ۲۰۲۰ توسط سرویس‌های امنیتی روسیه و حبس ناعادلانه‌اش از ژانویه ۲۰۲۰ همچنان علیه سرکوب آزادی بیان در روسیه توسط کرملین و اعمال محدودیت‌های فزاینده بر توانایی شهروندان روسیه برای دسترسی به اطلاعات و ارتباط آزادانه با یکدیگر و با دنیای خارج، صحبت می‌کند. این کارزار همزمان با تلاش کرملین برای پنهان کردن حقیقت جنگ بی‌رحمانه‌اش علیه اوکراین از مردم خود، تشدید شده است. از ۲۴ فوریه تاکنون بیش از۱۵ هزار شهروند روسیه به دلیل شرکت در تظاهرات ضد جنگ بازداشت شده‌اند. مقامات بخش ارتباطات روسیه دسترسی به تقریباً همه رسانه‌های خبری مستقل و چندین بستر رسانه‌های اجتماعی را مسدود کرده‌اند و روزنامه‌نگاران و شهروندان عادی را تهدید کرده‌اند که چنان‌چه جرأت کنند جنگ علیه اوکراین را با چیزی جز تعابیر مورد تایید کرملین مورد بحث قرار دهند، به زندان خواهند افتاد.

ما از فدراسیون روسیه می‌خواهیم که الکسی ناوالنی را بی‌درنگ و بدون قید و شرط آزاد کند و به کارزارش علیه سازمان‌ها و همکاران او پایان دهد. پرونده ناوالنی متأسفانه تنها یکی از موارد متعددی است که کرملین، همزمان با نادیده گرفتن سیستماتیک حقوق اساسی مردم روسیه و تعهدات بین‌المللی آن کشور برای رعایت و تضمین حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، بی‌شرمانه دنبال می‌کند. مردم روسیه باید اکنون، بیش از هر زمان دیگری، بتوانند صداهای شهامت و صداقتی را که گویای حقیقت در مورد اقدامات نادرست کرملین در داخل و خارج از کشور هخستند، بشنوند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/aleksey-navalny-unjustly-convicted-again/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future