An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۲۳ نوامبر ۲۰۲۲
یادداشت رسانه‌ای

آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، و محمد بن عبدالرحمان بن جاسم آل ثانی، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، با امضا سندی از قصد خود برای ایجاد میراث‌های قدرتمند جام جهانی از طریق همکاری دوجانبه و تبادل دانش در حاشیه پنجمین نشست «گفت‌وگوی راهبردی سالانه ایالات متحده و قطر» در دوحه در روز ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲ خبر دادند. دو دولت قصد دارند با طریق تشکیل یک کارگروه گفت‌وگوی راهبردی در سال ۲۰۲۳ گام‌های مشخصی را برای اجرایی کردن این سند بردارند. آنها در این نشست درباره میراث جام جهانی فیفا ۲۰۲۲ قطر و آماده‌سازی‌ها  برای جام جهانی ۲۰۲۶ متحد در آمریکای شمالی بحث و گفت‌وگو خواهند کرد.

این سند از قصد دو دولت برای دسترسی بیشترافراد دارای معلولیت در مسابقات جام جهانی از طریق مشارکت سازمان‌های فعال در رابطه با افراد دارای معلولیت و جامعه مدنی، به کارگیری طراحی جهانی برای اطمینان یافتن از دسترس بودن و فراگیری، و به‌کارگیری موفقیت‌های قطر برای قابل دسترس کردن جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ اطلاع داد.

این سند همچنین بر قصد دو دولت برای افزایش مبادلات فنی و هم‌رسانی دانش در زمینه مبارزه با جرم قاچاق انسان، از جمله در مبحث رویدادهای بزرگ ورزشی، از طریق بهبود بخشیدن به رویه‌های مربوط به شناسایی، ارجاع، و رسیدگی به قربانیان قاچاق انسان تاکید کرد.

این سند در نهایت اعلام کرد که دو دولت قصد دارند شیوه‌های استخدام منصفانه را برای محافظت از کارگران مهاجر، مبادله دانش در زمینه محافظت از کارگران – از جمله ایمنی و بهداشت شغلی و جلوگیری از استرس گرمایی – و نیز تسهیل گفت‌وگو در زمینه مسائل مربوط به کارگران ارتقا بخشیده و به اجرا گذارند.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/united-states-and-qatar-sign-letter-of-intent-on-bilateral-cooperation/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future