An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
۲۸ آوریل ۲۰۲۲

ما امروز اولین گزارش عمومی در رابطه با اجرای یادداشت ریاست جمهوری ۲۰۲۱ توسط دولت ایالات متحده در زمینه پیشبرد حقوق انسانی همجنش‌گرایان زن و مرد، دوجنس‌گرایان، تراجنسیتی‌ها، کوئیرها، و بیناجنسی‌ها (ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌آی یا دگرباشان) در سراسر جهان را منتشر کردیم. در این گزارش تلاش‌های ما برای حمایت و ارتقای حقوق انسانی دگرباشان در سراسر جهان طی سال گذشته شرح داده شده است. من امیدوارم که این گزارش تاریخی الهام‌بخش دولت‌های دیگر در سراسر جهان شود تا آنها اقدامات مشابهی را برای پیشبرد حقوق انسانی دگرباشان و ارائه گزارش‌های علنی درباره این تلاش‌ها انجام دهند.

ترویج و پشتیبانی از حقوق انسانی دگرباشان یکی از اولویت‌های سیاسی این دولت است. این که ما با خشونت و تبعیض فراروی دگرباشان مقابله کنیم و هم‌زمان به تأثیرات تلاقی نژاد و قومیت، جنسیت، ناتوانی، مذهب، و ملیت اصلی و موارد دیگر را بپذیریم، بسیار مهم است. همان‌گونه که این گزارش نشان می‌دهد، دولت ایالات متحده با پشتیبانی از تلاش‌ها برای پایان دادن به جرم‌انگاری وضعیت و رفتار دگرباشان، تلاش برای محافظت از پناهندگان و پناهجویان دگرباش آسیب پذیر، ارائه کمک‌های خارجی برای پشتبانی از حقوق انسانی دگرباشان، و پیشبرد محافظت‌های ضد تبعیض، واکنش به موارد نقض حقوق انسانی دگرباشان در خارج از کشور، ایجاد ائتلاف‌های کشورهای هم‌اندیش، و مشارکت سازمان‌های بین‌المللی در امر مبارزه با تبعیض علیه دگرباشان، این اولویت‌ها را به پیش می‌برد. هدف از تلاش‌های جمعی ما حرکت به سوی پایان دادن به خشونت و تبعیض مبتنی بر گرایش جنسی، هویت یا بیان جنسیت، و ویژگی‌های جنسی است. برابری و عدالت، جوامع نیرومندتری را به وجود می‌آورد.

من به کار عمیقاً پرمعنا و شریفی که مدافعان حقوق انسانی دگرباشان و سازمان‌های جامعه مدنی در تلاش برای پیشبرد احترام به حقوق بشر همه انجام می‌دهند، اذعان می‌کنم. آنها نیز مانند دولت‌های همفکر و موسسه‌های چندجانبه‌ای که ما با آنها برای تسریع این روند رو به جلو همکاری می‌کنیم، شرکا و هم‌پیمانان ما هستند.

این گزارش در https://www.state.gov/lgbtqi-human-rights/ در دسترس عموم قرار دارد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/release-of-the-first-annual-interagency-report-on-the-implementation-of-the-presidential-memorandum-on-advancing-the-human-rights-of-lgbtqi-persons-around-the-world/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future