An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۲۴ مارس ۲۰۲۱
بیانیه

ایالات متحده از خبر صدور مجوز برای ورود چهار نفتکش تجاری به بندر حدیده استقبال می‌کند. حمل و نقل آزاد سوخت و سایر کالاهای اساسی به داخل و سراسر یمن نقشی حیاتی در پشتیبانی از تحویل کمک‌های بشردوستانه و انجام سایر فعالیت‌های اساسی ایفا میکند. ایالات متحده از این تصمیم دولت جمهوری یمن قدردانی می‌کند. این محموله‌های سوخت باید بدون تاخیر به بازارهای یمن برسد، تا سوخت مورد نیاز بیمارستان‌ها را تامین کند، از توزیع مواد غذایی و دسترسی به آب اطمینان حاصل شود، و به طور کلی، درد و رنج مردم یمن تا اندازه‌ای ¬کاهش پیدا کند.

حرکت این کشتی‌ها گامی در جهت درست است اما گام‌های متعدد دیگری نیز باید برداشته شود، به ویژه حملات نظامی در مأرب باید فورا متوقف شود و یک آتش بس فراگیر برقرار شود. ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم به خاطر یمن و مردم آن دور میز مذاکره بنشینند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/the-united-states-welcomes-the-clearance-of-four-fuel-ships-to-enter-hudaydah-port/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future