An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۱۱ مه ۲۰۲۱
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده

تهدیدی که حزب‌الله برای ایالات متحده، هم‌پیمانان‌مان، و منافع‌مان در خاورمیانه و جهان به وجود می‌آورد، نیازمند آن است که کشورهای سراسر جهان گام‌هایی را برای محدود کردن فعالیت‌ها و مختل کردن شبکه‌های تدارکاتی آن انجام دهند. ما از کشورهایی که در اروپا، آمریکای جنوبی، و آمریکای مرکزی در سال‌های اخیر علیه حزب‌الله اقدام کرده‌‌اند، قدردانی می‌کنیم و از سایر دولت‌های سراسر جهان می‌خواهیم از این الگو پیروی کنند.

ایالات متحده امروز هفت فرد را که درگیر عملیات مالی مرتبط با حزب‌الله هستند، با هدف ممانعت از توانایی این گروه برای فعالیت در نظام مالی جهانی تحریم کرد. ایالات متحده این افراد را بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، به نحوی که اصلاح شده است، به دلیل اقدام برای یا به نمایندگی از سوی حزب‌الله یا القرض الحسن – که پوششی را برای فعالیت‌های مالی حزب‌الله فراهم می‌کند – تحریم کرده است. هم حزب‌الله و هم القرض الحسن از قبل بر اساس همین اختیار اجرایی تحریم شده‌اند. در حالی که القرض الحسن وانمود می‌کند در حال خدمت کردن به مردم لبنان است، در عمل به شکلی غیرقانونی مبالغی را از طریق حساب‌های صوری و تسهیل‌کنندگان جابه‌جا می‌کند و به این ترتیب نهادهای مالی لبنان را در معرض خطر تحریم‌های مرتبط با تعامل با یک نهاد تحریم شده، قرار می‌دهد. افزون بر این، القرض الحسن با انباشتن وجوه نقدی که اقتصاد لبنان به شدت نیازمند آن است، حزب‌الله را قادر می‌سازد، تا ضمن ایجاد پایگاه پشتیبانی از خود، ثبات کشور لبنان را به خطر بیاندازد.

ابراهیم علی داهر، یکی از این هفت فرد تحریم شده، به عنوان رئیس واحد مالی مرکزی حزب‌الله که ناظر بر بودجه و هزینه‌های کل این گروه است، فعالیت می‌‌کند. دیگر افراد تحریم شده، به منظور مصون ماندن از تحریم‌های وضع شده علیه القرض الحسن، تحت پوشش حساب‌های شخصی قریب به ۵۰۰ میلیون دلار را به نمایندگی از القرض الحسن منتقل کردند.

این تحریم‌ها تقویت‌کننده اقدام اخیر ایالات متحده علیه تأمین‌کنندگان مالی حزب‌الله، که به حزب‌الله پشتیبانی یا خدمات ارائه داده‌اند، محسوب می‌شود. ایالات متحده به اقدامات خود برای مختل کردن فعالیت‌های حزب‌الله ادامه خواهد داد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تحریم‌های امروز خواهشمند است به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری مراجعه کنید.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/the-united-states-impedes-hizballah-financing-by-sanctioning-seven-individuals/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future