An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۱۹ فوریه ۲۰۲۱

رئیس‌جمهوری بایدن روز ۲۰ ژانویه در نخستین روز کار در سمت خود ابزاری را برای بازگرداندن ایالات متحده به توافق پاریس امضاء کرد. بنا بر مفاد این توافقنامه ایالات متحده امروز بار دیگر به یکی از اعضای آن توافق تبدیل می شود.

توافق پاریس یک چهارچوب بی‌سابقه برای اقدام جهانی است. ما این را از آنجا می‌دانیم که خودمان به طراحی آن و تبدیل کردن آن به واقعیت کمک کردیم. هدف آن هم ساده و هم گسترده است: کمک به همه ما برای جلوگیری از گرمایش فاجعه‌بار این سیاره و ایجاد مقاومت در سراسر جهان در برابر تأثیرات تغییرات اقلیمی که ما هم اکنون هم شاهد آن هستیم.

اکنون به همان اندازه که پیوستن ما به این توافق در سال ۲۰۱۶ اهمیت داشت – و به همان اندازه که پیوستن دوباره ما امروز مهم است – آن‌چه ما در هفته‌ها، ماه‌ها، و سال‌های آینده انجام می‌دهیم، اهمیتی به مراتب بیشتر دارد.

شما دیده‌اید و خواهید دید که ما در مهم‌ترین گفت‌وگوهای دوجانبه و چندجانبه خود در همه سطوح، موضوع تغییرات اقلیمی را مطرح می‌کنیم. در این گفت‌وگوها ما از رهبران دیگر می‌پرسیم: ما چگونه می‌توانیم به اتفاق کارهای بیشتری را انجام دهیم؟

تغییرات اقلیمی و دیپلماسی دانش دیگر هرگز نمی‌توانند تنها «موضوعاتی افزودنی» در مذاکرات خارجی ما باشد. رسیدگی به تهدیدهای واقعی ناشی از تغییرات اقلیمی و گوش فرادادن به دانشمندان‌مان در مرکز اولویت‌های سیاست داخلی و خارجی ما قرار دارد. این موضوع در گفت‌وگوهای امنیت ملی، مهاجرت، تلاش‌های بهداشتی بین‌المللی، و دیپلماسی اقتصادی و مذاکرات تجاری ما اهمیت بسیار زیادی دارد.

ما در همه جبهه‌ها بار دیگر با جهان تعامل می‌کنیم و این شامل نشست اقلیمی رهبران در ۲۲ آوریل [به میزبانی] پرزیدنت [بایدن] است. افزون بر این، ما مشتاقانه چشم به راه همکاری با بریتانیا و سایر کشورهای سراسر جهان برای موفقیت‌آمیز کردن بیست و ششمین کنفرانس تغییرات اقلیمی هستیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/the-united-states-officially-rejoins-the-paris-agreement/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future