An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه ند پرایس، سخنگو
۲۵ مارس ۲۰۲۱

ایالات متحده از بابت گزارش‌های حاکی از این که نیروهای امنیتی برمه در آخر هفته گذشته به استفاده از نیروی مرگبار علیه مردم برمه ادامه داده‌اند و این به کشته شدن دست‌کم ۲۷ تن، از جمله چندین کودک، منجر شده است، شگفت‌زده و عمیقاً ناراحت است.

این اقدامات مشمئزکننده و بی‌رحمانه علیه کودکان – که یکی از آنها فقط هفت سال داشت و زمانی که روی زانوی پدرش نشسته بود، به ضرب گلوله جان باخت – بیش از پیش نشان‌دهنده ماهیت وحشتناک حمله رژیم نظامی برمه به مردم خود و بی‌توجهی کامل آن به زندگی مردم برمه است.

ما ضمن تقدیم صمیمانه‌ترین مراتب تسلیت‌مان به خانواده‌ها و عزیزان همه قربانیان، اقدامات نیروهای امنیتی برمه را به شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کنیم. این رژیم نمی‌تواند از طریق ترس و وحشت حکومت کند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/the-united-states-strongly-condemns-the-recent-killing-of-people-in-burma-including-children-by-the-burmese-military/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future