An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده
۵ آوریل ۲۰۲۲

جهان از جنایاتی که نیروهای روسیه در بوچا و در سرتاسر اوکراین مرتکب شده‌اند، شگفت‌زده و هراسان است. نیروهای اوکراینی دلاورانه به دفاع از کشور و آزادی‌شان ادامه می‌دهند و ایالات متحده، به همراه هم‌پیمانان و شرکای ما، در پشتیبانی از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین استوار ایستاده‌اند.

من، مطابق دستوری که رئیس جمهوری صبح امروز صادر کرد، مجوز برداشت فوری کمک‌های امنیتی به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار را برای برطرف کردن نیاز فوری اوکراین در دستیابی به مقادیر بیشتری از سامانه‌های ضد زره، صادر کرده‌ام. این مجوز ششمین برداشت تسلیحات، تجهیزات، و تدارکات برای اوکراین از محل موجودی‌های وزارت دفاع از ماه اوت ۲۰۲۱ تاکنون است. این برداشت اضافی، همراه با کمک ۳۰۰ میلیون دلاری که وزارت دفاع روز ۱ آوریل در قالب طرح کمک امنیتی اوکراین اعلام کرد، مجموع تعهدات کمک امنیتی ایالات متحده به اوکراین از آغاز به کار این دولت تاکنون را به بیش از ۲.۴ میلیارد دلار، و از آغاز تهاجم وحشیانه روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه تاکنون را به ۱.۷ میلیارد دلار رسانده است.

افزون بر آن چه ما ارائه کرده‌ایم، از زمان آغاز تهاجم روسیه بیش از ۳۰ کشور برای ارائه کمک‌های امنیتی به اوکراین به ما پیوسته‌اند. ما هر روز به همراه هم کمک‌های امنیتی ارائه می‌کنیم و به روند ارسال تسلیحات و تجهیزات دفاعی بیشتر – که اوکراین برای دفاع از خود مورد استفاده قرار می‌دهد – شتاب می‌بخشیم. در حالی که ما موقعیت اوکراین را در میدان جنگ و در میز مذاکره تقویت می‌کنیم، با متحدان و شرکای‌مان نیز برای جمع‌آوری اطلاعات به منظور مستندسازی تخلفات گزارش شده و قرار دادن آنها در اختیار نهادهای مربوطه برای پاسخگو کردن مقصران، تلاش خواهیم کرد.

ما، متحد با هم‌پیمانان و شرکای‌مان، به ارائه کمک‌های امنیتی در پشتیبانی از دفاع از اوکراین و همچنین ارائه پشتیبانی اقتصادی و کمک‌های بشردوستانه به جوامعی که بر اثر وحشیگری بی‌رحمانه روسیه ویران شده‌اند، ادامه خواهیم داد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/100-million-in-additional-u-s-security-assistance-for-ukraine/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future