An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
آنتونی جی. بلینکن، وزیر امور خارجه
بیانیه مطبوعاتی
۲۲ اوت ۲۰۲۲

ما هم‌زمان با گرامی‌داشت چهارمین سالروز جهانی بزرگداشت قربانیان اعمال خشونت مبتنی بر مذهب یا عقیده، یادآور می‌شویم که افراد بی‌شماری به دلیل باورهایشان کشته شده‌اند، آسیب دیده‌اند، به زندان افتاده‌اند، تهدید شده‌اند، و هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. ما فداکاری و هزینه‌ای را که بسیاری از افراد برای پیروی از باورشان یا پشتیبانی از دیگران به این منظور پرداخته‌اند، گرامی می‌داریم، در کنار کسانی که اذیت و آزار شده‌اند می‌ایستیم، و بر انسانیت مشترک و تعهد جمعی‌مان نسبت به حق آزادی مذهب یا عقیده تأکید می‌کنیم. این، همچنین بر اهمیت پشتیبانی از این حقوق برای همه، به ویژه آسیب پذیرترین افراد در میان ما، تأکید دارد. هرگونه ناکامی در تضمین حق آزادی مذهب یا عقیده برای هر نفر، همه را به محروم شدن از برخورداری از این حق تهدید می‌کند.

باشد که این روز به آنهایی که به دلیل باورهایشان رنج می‌برند اطمینان دهد که ایالات متحده و شرکای هم‌اندیش آن آنها را فراموش یا رها نکرده‌اند. ما شما را می‌بینیم، شما را می‌شنویم، و در تعهدمان برای تضمین آزادی شما، محافظت از شما، و پرداختن مسالمت‌آمیز به باورهایتان، تزلزل‌ناپذیر باقی می‌مانیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/standing-against-religious-persecution/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future