An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۲۳ فوریه ۲۰۲۱
بازخوانی

رئیس جمهور جوزف آر. بایدن امروز با نخست وزیر عراق، مصطفی الکاظمی، تلفنی صحبت کرد. رئیس جمهور حمایت ایالات متحده از حاکمیت و استقلال عراق را مورد تأیید قرار داد و از رهبری نخست وزیر آن کشور تقدیر به عمل آورد. دو طرف حملات موشکی اخیر بر علیه پرسنل عراقی و ائتلاف را مورد بحث قرار دادند و توافق کردند که عاملین این حملات باید کاملاً پاسخگو باشند. در این گفتگو، دو رهبر همچنین بر اهمیت پیشبرد گفتگوهای راهبردی بین دو کشور تاکید کردند، و خواستار رشد همکاری‌های دو طرف در سایر زمینه‌های کلیدی شدند. رئیس جمهور موافقت نمود که در طیّ روزها و هفته های آینده، در ارتباط نزدیک با نخست وزیر عراق باشد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/02/23/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-prime-minister-mustafa-al-kadhimi-of-iraq/ 

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future