An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
۲۰ می ۲۰۲۱
بازخوانی

مطلب زیر توسط ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، ارائه شده است:

وزیر خارجه ایالات متحده، آنتونی جی بلینکن، امروز صبح و بار دیگر بعد از ظهر با وزیر خارجه اسرائیل، گبی اشکنازی، تلفنی گفت‌وگو کرد. در مکالمه بعد از ظهر امروز، آقای بلینکن از اظهارات وزیر خارجه اسرائیل مبنی بر موافقت طرفین برای آتش‌بس استقبال نمود. هر دو رهبر از تلاش‌های مصر برای میانجی‌گری قدردانی کردند و وزیر خارجه بلینکن خاطرنشان کرد که کماکان در تماس نزدیک با همتای مصری خود و دیگر طرف‌های ذی‌نفع در منطقه خواهد بود. وزیر خارجه اسرائیل از سفر برنامه‌ریزی‌شده اقای بلینکن به منطقه استقبال کرد. آقای بلینکن در این سفر برای بحث و گفت‌وگو درباره تلاش برای بازسازی و همکاری برای ساختن آینده‌ای بهتر برای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها، با همتایان اسرائیلی و فلسطینی و دیگر همتایان خود در منطقه در روزهای آینده دیدار خواهد کرد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/secretary-blinkens-calls-with-israeli-foreign-minister-ashkenazi/

این ترجمه‌ها جهت رفاه حال خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future