An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۶ سپتامبر ۲۰۲۲

جوزف آر. بایدن جونیور، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، امروز با لیز تراس، نخست وزیر بریتانیا صحبت کرد و به او شادباش گفت. دو رهبر با تاکید دوباره بر روابط ویژه میان کشورهای‌مان، آمادگی‌شان را برای تعمیق بیشتر این روابط ابراز کردند. آقای بایدن و خانم تراس در مورد اهمیت ادامه همکاری نزدیک در زمینه چالش‌های جهانی، از جمله پشتیبانی از اوکراین در دفاع از خود در برابر تجاوز روسیه، رسیدگی به چالش‌های ناشی از چین، جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ‌افزار هسته‌ای، و تامین منابع انرژی پایدار و مقرون به صرفه بحث و گفت‌و‌گو کردند. آنها همچنین تعهد مشترک‌شان به محافظت از دستاوردهای توافق‌نامه بلفاست/جمعه خوب و اهمیت دستیابی به یک توافق مذاکره ‌شده با اتحادیه اروپا در مورد پروتکل ایرلند شمالی را مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار دادند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/06/readout-of-president-joe-bidens-call-with-prime-minister-liz-truss-of-the-united-kingdom/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future