An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۶ فوریه ۲۰۲۳

جوزف آر. بایدن جونیور، رئیس جمهوری ایالات متحده، بعدازظهر امروز با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، گفت‌و‌گو کرد. او بار دیگر بر آمادگی ایالات متحده برای ارائه هرگونه و همه‌گونه کمک مورد نیاز به این متحد ما در ناتو، یعنی ترکیه، در واکنش به این فاجعه تاکید کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده به نمایندگی از مردم ایالات متحده با کسانی که در این زمین‌لرزه‌ها زخمی شده‌اند یا عزیزانشان را از دست داده‌اند، ابراز همدردی کرد. او یادآور شد که تیم‌های آمریکایی به سرعت برای پشتیبانی از تلاش‌های جست‌و‌جو و نجات ترکیه و هماهنگ کردن سایر کمک‌هایی که ممکن است مورد نیاز زلزله‌زدگان باشد، از جمله خدمات بهداشتی یا اقلام اولیه امدادی، اعزام می‌شوند.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/02/06/readout-of-president-bidens-call-with-president-erdogan-of-turkiye/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future