An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید 

۳۱ اکتبر ۲۰۲۳ 

جوزف آر. بایدن جونیور، رئیس‌جمهوری ایالات متحده امروز با اعلیحضرت عبدالله دوم، پادشاه اردن گفت‌و کرد. دو رهبر در مورد تازه‌ترین تحولات غزه و تعهد مشترک‌شان برای تسهیل ارائه افزایش یافته و مستمر کمک‌های بشردوستانه نجاتبخش به غیرنظامیان غزه و از سرگیری خدمات ضروری گفتگو کردند. پرزیدنت بایدن بر اهمیت محافظت از جان غیرنظامیان و احترام به قوانین بشردوستانه بین‌المللی، در شرایطی که اسرائیل از شهروندان خود دفاع و با تروریسم مبارزه میکند، تأکید کرد. آنها همچنین توافق کردند که اطمینان یافتن از این که فلسطینیها به اجبار در خارج از غزه آواره نمی‌شوند، بسیار مهم است. رهبران درباره سازوکارهای فوری برای توقف خشونت، کاهش لفاظی‌ها، و کاهش تنش‌های منطقه‌ای گفتگو کردند. پرزیدنت بایدن و ملک عبدالله بر تعهد خود برای همکاری با دیگر شرکای منطقه‌ای به منظور ایجاد شرایط برای صلح مقاوم و پایدار در خاورمیانه، از جمله ایجاد یک کشور فلسطینی تأکید کردند. پرزیدنت بایدن نقش پادشاه اردن در ارتقای ثبات منطقه را مورد ستایش قرار داد، بار دیگر اردن را متحدی حیاتی خواند، و حمایت بی‌دریغ ایالات متحده از اردن و رهبری اعلیحضرت را تأیید کرد.


مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/31/readout-of-president-bidens-call-with-his-majesty-king-abdullah-ii-of-jordan-2/  

این ترجمه جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست. 

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future