An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۲۹ اکتبر ۲۰۲۳

پرزیدنت جوزف آر. بایدن جونیور، امروز با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر گفتگو کرد. او از نقش رهبری مصر در تلاش‌ها برای تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان غزه قدردانی نمود. دو رهبر نسبت به تسریع و افزایش چشمگیر کمک‌های وارده به غزه از امروز و سپس به طور مستمر متعهد شدند. آنها همچنین در مورد اهمیت محافظت از جان غیرنظامیان، احترام به قوانین بشردوستانه بین‌المللی، و اطمینان یافتن از این که فلسطینی‌های غزه در مصر یا هیچ کشور دیگری آواره نمی‌شوند، گفتگو کردند. پرزیدنت بایدن تلاش‌های ایالات متحده برای تضمین عدم گسترش درگیری در غزه و همچنین ادامه تلاش‌ها برای آزادی گروگان‌ها را برای السیسی، رئیس جمهوری مصر تشریح کرد. آقایان بایدن و سیسی بر تعهدشان برای همکاری با یکدیگر به منظور ایجاد شرایط برای صلح بادوام و پایدار در خاورمیانه، از جمله ایجاد یک کشور فلسطینی تأکید کردند.


مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/10/29/readout-of-president-bidens-call-with-president-abdel-fattah-al-sisi-of-egypt/ 

این ترجمه جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future