An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید 
۱۴ اکتبر ۲۰۲۳ 

پرزیدنت بایدن بعد از ظهر امروز با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده ضمن محکوم کردن حمله وحشیانه حماس به اسرائیل، تکرار کرد که حماس از حق فلسطینیان برای برخورداری از کرامت و تعیین سرنوشت‌شان دفاع نمی‌کند. آقای عباس به رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد تعامل‌هایش در منطقه و تلاشهایش برای ارائه کمکهای بشردوستانه به شدت مورد نیاز به فلسطینی‌ها، به ویژه در غزه توضیحاتی را ارائه داد. پرزیدنت بایدن مراتب پشتیبانی کامل خود از این تلاشهای مهم و جاری را به محمود عباس و تشکیلات خودگردان فلسطینی ارائه کرد. 

پرزیدنت بایدن همچنین درباره تلاشهای ایالات متحده برای همکاری با سازمان ملل متحد، مصر، اردن، اسرائیل، و دیگران برای اطمینان یافتن از رسیدن کمکهای بشردوستانه به غیرنظامیان در غزه، با پرزیدنت عباس گفتگو کرد. 

پرزیدنت بایدن در پایان تلاشهای ایالات متحده برای هماهنگی با شرکایش به منظور جلوگیری از گسترش درگیری را تشریح کرد و دو رهبر نیاز به حفظ ثبات در کرانه باختری و منطقه را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. 


مشاهده محتوای اصلی: Readout of President Biden’s Call with President Mahmoud Abbas of the Palestinian Authority | The White House 

این ترجمه جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست. 

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future