An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید 
۱۴ اکتبر ۲۰۲۳  

پرزیدنت جو بایدن، بعد از ظهر امروز در گفتگو با نخست وزیر نتانیاهو بر پشتیبانی تزلزل‌ناپذیر ایالات متحده از اسرائیل تأکید کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده تازه‌ترین به‌روز‌رسانی را در زمینه پشتیبانی نظامی ایالات متحده به نتانیاهو ارائه داد و هشدار خود را به هر کسی که به دنبال گسترش این درگیری باشد، تکرار کرد.  

پرزیدنت بایدن در مورد هماهنگی ایالات متحده با سازمان ملل متحد، مصر، اردن، اسرائیل، و دیگران در منطقه برای اطمینان یافتن از دسترسی غیرنظامیان بیگناه به آب، غذا، و مراقبتهای پزشکی، با نخست وزیر نتانیاهو گفتگو کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده بر پشتیبانی خود از همه تلاشها برای محافظت از غیرنظامیان تأکید ورزید. 

با روشن شدن اطلاعات بیشتر درباره جنایت های وحشیانه ای که حماس طی هفته گذشته انجام داده است، پرزیدنت بایدن بار دیگر بر ضرورت محکومیت صریح حماس به عنوان یک سازمان تروریستی که نماینده آرمان‌های فلسطینیان نیست، تأکید کرد. 


مشاهده محتوای اصلی: Readout of President Biden’s Call with Prime Minister Netanyahu of Israel | The White House 

این ترجمه جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست. 

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future