An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۱۳ ژوئن ۲۰۲۱
بازخوانی

پرزیدنت بایدن امروز با نخست وزیر بنت تماس گرفت تا گرم‌ترین شادباش‌های خود را به نخست وزیر بنت به مناسبت احراز سمت نخست وزیری کشور اسرائیل عرضه کند. پرزیدنت بایدن بر چند دهه پشتیبانی قاطع خود از رابطه میان ایالات متحده و اسرائیل و نیز بر تعهد تزلزل‌ناپذیرش نسبت به امنیت اسرائیل تأکید کرد. وی عزم راسخ خود برای تعمیق همکاری میان ایالات متحده و اسرائیل در زمینه چالش‌ها و فرصت‌های متعدد فراروی منطقه را ابراز کرد. رهبران دو کشور موافقت کردند که آنها و تیم‌های‌شان درباره همه مسائل مربوط به امنیت منطقه، از جمله ایران، از نزدیک رایزنی کنند. رئیس جمهوری همچنین گفت که دولت او قصد دارد در زمینه تلاش‌ها برای پیشبرد صلح، امنیت، و رفاه اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها با دولت اسرائیل همکاری تنگاتنگی داشته باشد.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/06/13/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-prime-minister-bennett-of-israel/ 

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future