An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۱۱ مارس ۲۰۲۱

تیم لندرکینگ، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور یمن، روز ۱۰ مارس از سفر خود به خلیج فارس و اردن بازگشت. فرستاده ویژه در طول سفر خود با رهبران همه کشورهایی که از آنها بازدید کرد و نیز با دولت جمهوری یمن به تعامل پرداخت. فرستاده ویژه لندرکینگ در تلاش برای نزدیک‌تر کردن طرف‌ها به یک آتش‌بس، زمان بیشتری را در ریاض و مسقط گذراند. تلاش‌های او در طول این سفر به طور کامل با سازمان ملل متحد هماهنگ شده بود و او سفرش را روز ۹ مارس در اردن به پایان رساند. وی در اردن با مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد، و مقامات ارشد اردنی دیدار کرد. اگرچه برخی پیشرفت‌های امیدوارکننده به دست آمده است، اما به تعهدات بیشتری از سوی طرف‌ها نیاز است. فرستاده ویژه لندرکینگ و فرستاده ویژه گریفیتس به همکاری نزدیک با یکدیگر برای ترغیب طرف‌ها به مذاکره تحت طرح پیشنهادی سازمان ملل متحد، که شامل گشایش بندر حدیده و یک آتش‌بس است، متعهد هستند. برای این منظور حوثی‌ها باید حملات‌شان به مأرب و حملات برون‌مرزی مستمرشان علیه عربستان سعودی را پایان دهند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/readout-of-u-s-special-envoy-lenderkings-trip-to-the-gulf-and-jordan/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future