An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه ند پرایس، ‌سخنگو
۱۹ ژوئیه ۲۰۲۱

ایالات متحده از مذاکراتی که طی روزهای ۱۷ و ۱۸ ژوئیه بین رهبران ارشد جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه برگزار شد و تعهدی که دو طرف برای تسریع در مذاکرات به منظور دستیابی به یک توافق سیاسی فراگیر اعلام کرده‌اند، استقبال می‌کند. تنها یک توافق به دست آمده از طریق مذاکره می‌تواند پایانی پایدار را بر درگیری‌ٔهای بیش از ۴۰ ساله افغانستان رقم بزند.

ایالات متحده از طالبان می‌خواهد که به تعهدات خود تحت «اعلامیه مشترک» برای محافظت از زیرساخت‌های افغانستان، محافظت از غیرنظامیان، و همکاری در زمینه کمک‌های بشردوستانه، پایبند باشد.

ایالات متحده از رهبری دولت قطر در گرد هم آوردن طرف‌ها، و همچنین از سازمان ملل متحد به دلیل نقش اساسی آن نهاد، تقدیر می‌‌کند. ما همچنان متعهد هستیم که در کنار جامعه بین‌المللی و همسایگان افغانستان برای پیشبرد روند صلح افغانستان و حمایت از مردم افغانستان در دستیابی به صلح عادلانه و پایداری که شایسته آن هستند، همکاری کنیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/senior-leaders-from-afghanistan-hold-peace-talks/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future