An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
بیانیه آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه
۳ ژوئن ۲۰۲۱

فردا سی‌و‌دومین سالگرد کشتار میدان تیان‌آن‌من است. این میدان نامش را از مکانی در آن نزدیکی موسوم به «دروازه صلح آسمانی» گرفته است، اما در واقعیت مترادف با اقدامات وحشیانه‌ای است که دولت جمهوری خلق چین در سال ۱۹۸۹ برای خاموش کردن صدای ده‌ها هزار تن از مردم انجام داد؛ مردمی که تلاش می‌کردند در دولت‌شان سهمی داشته باشند و بتوانند از حقوق انسانی و آزادی‌های بنیادین خود برخوردار شوند.

این افراد درخواستی ارزشمند و ساده داشتند: حقوق انسانی ما را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر گرامی داشته شده است، به رسمیت بشناسید و به آن احترام بگذارید. مقامات جمهوری خلق چین به جای آن که با کرامت و گفت‌و‌گوی آزاد به این درخواست پاسخ دهند، با توسل به خشونت به آن واکنش نشان دادند. دلاوری افراد دلیری که در روز ۴ ژوئن دوشادوش یکدیگر ایستادند به ما یادآوری می کند که ما هرگز نباید از تلاش برای دستیابی به شفافیت در مورد رویدادهای آن روز، از جمله شمارش و شناسایی کامل کشته‌شدگان، بازداشت‌شدگان، یا ناپدید‌شدگان، دست برداریم. تظاهرات تیان‌آن‌من در مبارزه برای دموکراسی و آزادی در هنگ کنگ – جایی که برگزاری یک مراسم برنامه‌ریزی شده برای گرامی‌داشت کشتار میدان تیان‌آن‌من، توسط مقامات محلی ممنوع شد – بازتاب یافته است.

در حالی که مردم چین همچنان از دولت‌شان می‌خواهند که به حقوق بشر جهانی احترام بگذارد،‌ ایالات متحده به ایستادن در کنار آنها ادامه خواهد داد. ما فداکاری‌های کسانی را که ۳۲ سال پیش کشته شدند و کنشگران دلیری را که امروز در برابر سرکوب مداوم دولت به تلاش‌های‌شان ادامه می‌دهند، ارج می‌نهیم.


برای مشاهده محتوای اصلی:(https://www.state.gov/on-the-32nd-anniversary-of-tiananmen-square/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future