An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه
۱۲ مه ۲۰۲۱
بیانیه مطبوعاتی

من برای همه مسلمانان ایالات متحده و سراسر جهان که عید فطر را جشن می‌گیرند، بهترین‌ها را آرزو می‌کنم.

در این عید فطر ما به ارزش‌هایی مانند نیکوکاری، اجتماع، همکاری، و دلسوزی می‌اندیشیم و مسلمانانی را که در سراسر جهان در مواجهه با این همه‌گیری جهانی به جای حضور یافتن در جوامع بزرگ‌تر برای نیایش و روزه‌داری، با خانواده‌هایشان گرد آمده‌اند، می‌ستاییم. این فداکاری‌ها از نظر دور نمانده و به ایمن و تندرست نگه داشتن همه جوامع کمک کرده است. ما همچنین مشارکت کارکنان مسلمان حاضر در خط مقدم در طول فاجعه این همه‌گیری را ارج می‌نهیم. از خود گذشتگی آنها الهام‌بخش همه ما است.

ما همچنین به کسانی که دشواری‌ها را تجربه کرده و از خشونت‌ها گریخته‌اند، و نیز افرادی که در این مسیر به آنها کمک کرده‌اند، فکر می‌کنیم. این، یادآوری برای همه ما است که به تلاش در سطح محلی و جهانی، نه تنها برای نجات جان انسان‌ها، بلکه برای بازگرداندن کرامت و درک برای همه مردم – به ویژه در این زمان که نیاز فوق‌العاده‌ای وجود دارد – ادامه دهیم.

من بسیار متأسفم که امسال به دلیل همه‌گیری نمی‌توانم میزبان جشن عید فطر باشم. اما به ایجاد و تعمیق روابط نیرومندی که ما با جوامع مختلف مسلمان داریم، ادامه خواهم داد. من برای همه شما عید فطر شادمانی را آرزو می‌کنم. عید مبارک.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/on-the-occasion-of-eid-al-fitr/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future