An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
بیانیه مطبوعاتی
آنتونی جی. بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده
۱ ژوئن ۲۰۲۱

ما طی این «ماه افتخار» یک پیام مهم را ارج می‌نهیم: «این، شما را نیز شامل می‌شود.» تجربه‌ها، چشم‌اندازها، و مشارکت‌های متنوع مجموعه وزارت خارجه، نهاد ما را نیرومندتر می‌کند و اهداف دیپلماسی آمریکا را به پیش می‌برد. ما یکی از بسیاران هستیم.

این وزارتخانه متعهد شده است که تعامل ایالات متحده در مسائل حقوق انسانی همجنس‌گرایان زن و مرد، دوجنس‌گرایان، تراجنسیتی‌ها، افراد كوئیر، و بینا‌جنسیتی‌ها (ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌آی+ یا دگرباشان) در خارج از كشور را ارتقاء بخشد. همزمان با انجام این کار، ما با شرکایی در سرتاسر جهان همکاری می‌کنیم؛ شرکایی که تخصص‌شان را در زمینه چالش‌های منحصر‌به‌فرد و راه‌حل‌های ابتکاری خود، به کار می‌بندند. ما درک می‌کنیم که از طریق این مشارکت‌ها قادر خواهیم بود یک جامعه جهانی امن‌تر و فراگیرتر را برای همه دگرباشان بسازیم. ما همچنین تلاش می‌کنیم که قابل مشاهده بودن جوامع دگرباش و چالش‌های شدیدی را که جوامع به طور ویژه به حاشیه رانده‌شده – شامل زنان و دختران، اقلیت‌های نژادی و مذهبی، افراد دارای ناتوانی، و افراد تراجنسیتی، متنوع‌جنسیتی، و بیناجنسی – با آن روبرو هستند، افزایش دهیم.

در حالی که ما در ماه ژوئن امسال «ماه افتخار» را جشن می‌گیریم، بیایید نه تنها مسیری را که در مبارزه برای حقوق انسانی دگرباشان طی کرده‌ایم، بلکه چالش‌های باقی‌مانده را نیز مد نظر قرار دهیم. دگرباشان در سراسر جهان به دلیل آن چه هستند و آن که دوست دارند، همچنان با تبعیض، خشونت، و سایر انواع آزار و اذیت روبه‌رو می‌شوند. اگرچه هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم، اما این وزارتخانه افتخار می‌کند که با قدرت خود به عنوان یک الگو در زمینه ارتقاء حقوق بشر – از جمله الگویی که توسط اعضای دگرباش نیروی کار ما ارائه می‌شود – پیشگام است.

ما با افتخار هویت‌های متنوعی داریم؛ اما در تعهد مشترک‌مان نسبت به آزادی و عزت همگان، متحد هستیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/on-pride-month/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future