An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت امور خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه
بیانیه مطبوعاتی
۲۱ دسامبر ۲۰۲۲

انقلاب زمستانی، که در ایران «شب یلدا» نامیده می‌شود، معمولا برای بسیاری از ایرانیان مناسبتی شاد و فرخنده است. این شب، که در آن بلندترین شب سال جایش را به روشنایی می‌دهد – و پیروزی نمادین خوبی بر بدی است – زمانی برای جشن گرفتن مردم در خانه و در کنار عزیزان است. اما به جای آن، بسیاری از خانواده‌ها امشب با صندلی‌های خالی روبه‌رو هستند. به گفته سازمان‌های معتبر حقوق بشری، مقامات حکومت ایران از زمان آغاز اعتراضات مسالمت‌آمیز در سراسر کشور از سه ماه پیش صدها معترض، از جمله ده‌ها کودک، را کشته‌اند و بیش از ۱۸هزار نفر را دستگیر کرده‌اند. رهبران حکومت ایران برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم ایران به اعدام، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، و خشونت جنسی دست زده‌اند. به نظر می‌رسد رهبران جمهوری اسلامی در تلاش برای خاموش کردن مخالفان از دست زدن به هیچ‌گونه اقدام پستی خودداری نمی‌کنند.

امشب، در این شب یلدا، همراه با مردم ایران سوگواریم و بار دیگر بر تعهدمان به ایرانیان تاکید می‌کنیم: ایالات متحده به مقابله با نقض حقوق بشر توسط مقامات حکومت ایران ادامه خواهد داد و از طریق اقدامات یک‌جانبه و چندجانبه، همراه با هم‌پیمانان و شرکای خود، مقصران را به دلیل ارتکاب خشونت علیه مردم خودشان پاسخگو خواهد کرد. در حالی که مردم ایران در برابر خشونت حکومتی دولت‌شان علیه زنان و دختران ایستادگی می‌کنند، ما به پشتیبانی از مردم ایران ادامه خواهیم داد.

چشمان جهانیان نظاره‌گر ایران است. ما بار دیگر از این فرصت استفاده می‌کنیم و از رهبران ایران می‌خواهیم که به جای سرکوب خشونت‌آمیز مردم، به حرف‌های‌شان گوش فرا دهند.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.state.gov/on-the-iranian-peoples-observance-of-shab-e-yalda/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future