وزارت امور خارجه ایالات متحده 
دفتر سخنگو 
۱۰ دسامبر ۲۰۲۳ 

ما بر اساس این اصل زندگی می کنیم که همه انسان ها آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابر هستند. این اصلدستاورد آنهایی که پیش از ما با آینده نگری و فروتنی تلاش کردند۷۵ سال پیش در چنین روزی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) مورد تأیید قرار گرفت. این اعلامیه که اکنون توسط تقریباً همه کشورهای جهان تأیید گشته است، حقوقی که باید برای تمام انسان ها در سراسر جهان محفوظ باشد را بر می شمرد و معیار مشترکی را برای خورداری از آزادی و کرامت برای همه مردم، از همه ملت ها تعیین می کند. 

 ما با نگاه انداختن به ۷۵ سالی که از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد، دستاوردهایی که در این مدت کسب شده را به رسمیت می شناسیم، اما همچنین می دانیم که هنوز کارهای زیادی برای انجام باقی مانده است. مقامات اغلب در حفاظت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین ناکام مانده، و حتی بدتر به نام امنیت یا حفظ تسلط خود بر قدرت، آنها را نقض می کنند. سوءرفتارها و نقض حقوق بشر مانند بازداشت و حبس به ناحق روزنامه نگاران و مخالفان، محدود سازی آزادی عقیده و مذهب افراد، یا ارتکاب جنایات و نسل کشی، پیشرفت های انجام گرفته در حمایت از اعلامیه جهانی حقوق بشر را تضعیف می کنند. در مواجهه با چنین اقدامات، ما باید بر حفاظت بیشتر از حقوق بشر و ترویج پاسخگویی در هر زمان که شاهد نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادین هستیم، تأکید ورزیم. 

در هفتاد و پنجمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، این سند باید همچنان در تلاش ها برای ایجاد جهانی که می خواهیم در آن زندگی کنیم، فانوس راه ما باقی بماند. پیام این اعلامیه به همان اندازه ۷۵ سال پیش مهم است: حقوق بشر متعلق به همه و در همه جا است.


مشاهده محتوای اصلی: Human Rights Day – United States Department of State 

این ترجمه جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست. 

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future