An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

وزارت خارجه ایالات متحده
دفتر سخنگو
یادداشت رسانه‌ای
۳۰ اوت ۲۰۲۱

ائتلاف جهانی برای شکست داعش حملات روز ۲۶ اوت ۲۰۲۱ در کابل، پایتخت افغانستان، را به شدت محکوم می‌کند. ما در غم از دست دادن غیرنظامیان افغانستانی و بریتانیایی، و نظامیان آمریکایی، به دست تروریست‌های داعش، به سوگ می‌نشینیم. این حقیقت که جان‌باختگان برای بیرون بردن [مردم] یا به منظور اجرای آن ماموریت انسان‌دوستانه تلاش می‌‌کردند، رنج این خسران اندوهبار را دوچندان می‌کند.

این ائتلاف و شرکای آن، همان‌گونه که برای رسیدن به شکست سرزمینی داعش در عراق و سوریه جنگیدند، همچنان شانه‌به‌شانه در کنار یکدیگر می‌ایستند. داعش همچنان یک دشمن مصمم است و ما به اتخاذ اقدامات لازم برای اطمینان یافتن از شکست پایدار آن، ادامه خواهیم داد. به این منظور، ما بر استفاده از تخصص این ائتلاف و تلاش‌های کارگروه‌های آن برای مقابله با شاخه‌های جهانی داعش، از جمله داعش خراسان، و شناسایی و محاکمه اعضای آنها، تمرکز می‌کنیم.

ما به همکاری نزدیک با یکدیگر تحت پشتیبانی ائتلاف جهانی برای شکست داعش ادامه خواهیم داد تا با این تهدید خطرناک به گونه‌ای موثر مقابله کنیم. ما، در راستای این تلاش، از همه عناصر قدرت ملی – شامل نظامی، اطلاعاتی، دیپلماتیک، اقتصادی، و انتظامی – برای حصول اطمینان از شکست این سازمان تروریستی، بهره خواهیم گرفت. ما به اعمال فشار شدید ضدتروریستی علیه داعش، در هر جا که [داعش] فعالیت کند، ادامه خواهیم داد.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.state.gov/statement-by-the-global-coalition-to-defeat-daesh-isis/)

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future