An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
برای انتشار فوری
۱۰ سپتامبر ۲۰۲۱

امروز ایالات متحده خروج شماری دیگر از شهروندان آمریکایی و دارندگان اقامت دائم قانونی آمریکا از افغانستان را، هم از طریق یک پرواز چارتر هواپیمایی قطر از کابل و هم با عبور زمینی به یک کشور همسایه، تسهیل کرد. پرواز هواپیمایی قطر حامل ۱۹ شهروند آمریکایی بود و گروهی که از طریق زمینی سفر کرد، شامل دو شهروند آمریکایی و ۱۱ تن از دارندگان اقامت دائم قانونی آمریکا بود.

ما به فعالیت‌های فشرده‌مان در سراسر دولت ایالات متحده برای تسهیل عبور ایمن این افراد و دیگر شهروندان آمریکایی، دارندگان اقامت دائم قانونی آمریکا، و افغانستانی‌هایی که برای ما کار کرده‌اند و می‌خواهند افغانستان را ترک کنند، ادامه خواهیم داد. ما به دلیل وجود تهدید تروریستی جاری برای چنین عملیاتی، جزئیات این تلاش‌ها را قبل از این که افراد به سلامت از آن کشور خارج شوند، به اشتراک نمی‌گذاریم.

ما از تلاش‌های مداوم قطر در تسهیل عملیات در فرودگاه بین‌المللی کابل و کمک مستمر به حصول اطمینان از ایمنی این پروازهای چارتر بسیار سپاسگزاریم.

خروج امروز این افراد نشان می‌دهد که ما چگونه به آمریکایی‌ها گزینه‌های واضح و ایمنی را برای ترک افغانستان از مکان‌های مختلف ارائه می‌دهیم. شماری از آمریکایی‌ها این گزینه‌ها را انتخاب کردند و شماری دیگر به دلایل مختلف تصمیم گرفتند که این کار را نکنند. این حق آنها است. ما درک می‌کنیم که این‌ها تصمیمات دشواری هستند. ما به ارائه گزینه‌های ثابت شده برای ترک [افغانستان] ادامه خواهیم داد. تصمیم‌گیری برای انتخاب این گزینه‌ها بر عهده آمریکایی‌هایی است که در آنجا مانده‌اند.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/10/statement-by-nsc-spokesperson-emily-horne-on-further-u-s-citizen-departures-from-afghanistan/ )

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future