An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۱۲ ژوئیه ۲۰۲۲

امروز، مردان و زنان ارتش ایالات متحده و جامعه اطلاعاتی ما با موفقیت یک حمله هوایی را علیه یکی از رهبران ارشد داعش به نام ماهر العقال انجام دادند.

با مرگ او در سوریه یک تروریست مهم از میدان خارج شده و توانایی داعش برای برنامه‌ریزی، تأمین منابع، و انجام عملیات خود در منطقه به میزان چشمگیری کاهش یافته است. و مانند عملیاتی که ایالات متحده در ماه فوریه انجام داد و رهبر داعش را از بین برد، حاوی پیامی نیرومند برای همه تروریست‌هایی است که میهن و منافع ما در سراسر جهان را تهدید می‌کنند. ایالات متحده در تلاش‌های خود برای آوردن شما به پیشگاه عدالت از پا نخواهد نشست.

این حمله هوایی اوج کار اطلاعاتی قاطع و دقیق را نشان می‌دهد و گواهی بر شجاعت و مهارت نیروهای مسلح ما است. این همچنین نشان می‌دهد که ایالات متحده برای شناسایی کردن و از بین بردن تهدیدهای موجود علیه کشورمان به هزاران نیرو در مأموریت‌های رزمی نیاز ندارد.

من از جانب مردم آمریکا، که [این نیروها] هر روز از جان آنها محافظت می‌کنند، از آنها برای خدمات، فداکاری، عملکرد حرفه‌ای، و کار گروهی که منجر به این نتیجه موفقیت‌آمیز شده است، سپاسگزاری می‌کنم.

به دلیل اقدامات آنها، مردم آمریکا – و هم‌پیمانان و شرکای ما – امروز ایمن‌تر هستند.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/12/statement-by-president-biden-on-successful-counterterrorism-operation/ )

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future