An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۲۰ مارس ۲۰۲۳

من و جیل امروز بهترین آرزوهای‌مان را تقدیم همه کسانی می‌کنیم که نوروز را در سراسر ایالات متحده و سراسر جهان – از خاورمیانه گرفته تا آسیای مرکزی و جنوبی، و قفقاز و اروپا – جشن می‌گیرند.

نوروز عزیزان را دور سفره هفت‌سین گرد هم می‌آورد تا به سالی که گذشت بیاندیشند و امیدشان به سال پیش رو را تجدید کنند. نوروز امسال برای بسیاری از خانواده‌ها در زمانی دشوار فرا می‌رسد؛ زمانی که به امید بیش از هر زمان دیگری نیاز است. این در مورد زنان ایرانی که برای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خود مبارزه می‌کنند نیز صدق می‌کند. ایالات متحده به پشتیبانی از آنها و همه شهروندان ایران که با اعتقاد و دلاوری‌شان الهام‌بخش جهان می‌شوند، ادامه خواهد داد. و ما، همراه با شرکای‌مان، همچنان مقامات ایران را در قبال حملات به مردم‌شان مسئول می‌دانیم.

ما همزمان با استقبال از فصل بهار، و رویش و فرصت تازه‌ای که به همراه دارد، سفره هفت‌سین‌مان را در کاخ سفید تزئین کرده‌ایم تا بازتاب‌دهنده امیدهایمان برای سال نو باشد. و ما، به همراه آمریکایی‌ها در همه جا جوامع تبارهای گوناگون را که نسل به نسل به تقویت بافت ملت ما ادامه می‌دهند، گرامی می‌داریم. به همه کسانی که نوروز را جشن می‌گیرند، می‌گوییم: عید شما مبارک. برای شما سالی نو همراه با آرامش و کامیابی آرزومندیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/03/20/statement-from-president-joe-biden-marking-nowruz  

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future