An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲

امروز ما آزادی مارک فرریکس را به دست آوردیم و او به زودی به خانه خواهد آمد. مارک در ژانویه ۲۰۲۰ در افغانستان ربوده شد و به مدت ۳۱ ماه در بازداشت بود. آزادی او نقطه اوج سال‌ها تلاش خستگی‌ناپذیر کارمندان متعهد در سراسر دولت ما و سایر دولت‌های شریک است، و من می‌خواهم از آنها برای همه آن تلاش‌ها سپاسگزاری کنم. من امروز با خواهر مارک صحبت کردم تا این خبر خوب را با آنها در میان بگذارم و بگویم که چه قدر برای خانواده مارک خوشحالم. رساندن مذاکرات منجر به آزادی مارک به یک راه حل موفقیت‌آمیز به تصمیمات دشواری نیاز داشت، و من اتخاذ آنها را امر ساده‌ای تلقی نکردم. اولویت ما اکنون این است که مطمئن شویم مارک تندرست و ایمن بازمی‌گردد و فضا و زمان لازم برای بازگشت به جامعه در اختیار او قرار می‌گیرد. دولت من بازگشت ایمن همه آمریکایی‌هایی را که در خارج از کشور گروگان گرفته شده‌اند یا به اشتباه بازداشت شده‌اند، همچنان در اولویت قرار می‌دهد و ما، تا زمانی که آنها به خانواده‌هایشان ملحق نشوند، از تلاش دست نخواهیم کشید. ما در بسیاری از موارد دیگر کارهای بسیار بیشتری داریم که باید انجام دهیم، اما آزادی مارک نشان‌دهنده تعهد پایدار ما است. همانند کارمان برای آزادی آمریکایی‌هایی که در برمه، هائیتی، روسیه، ونزوئلا، و جاهای دیگر نگهداری می‌شوند، این وظیفه ما است که تمام تلاش‌مان را برای بازگرداندن شهروندان‌مان به خانه انجام دهیم.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/09/19/statement-by-president-biden-on-the-release-of-mark-frerichs/

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future