An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۸ ژوئیه ۲۰۲۲

من از شنیدن این خبر که دوستم آبه شینزو، نخست وزیر سابق ژاپن، در هنگام شرکت در کارزار انتخاباتی به ضرب گلوله کشته شد، شگفت‌زده، خشمگین، و به شدت متأسفم. این رخداد برای ژاپن و برای همه کسانی که او را می‌شناختند، یک فاجعه است. من این افتخار را داشتم که با نخست‌وزیر آبه از نزدیک همکاری کنم. من، در کسوت معاون رئیس جمهوری، با او در توکیو دیدار کردم و از او در واشنگتن استقبال کردم. او قهرمان اتحاد بین کشور‌های ما و دوستی میان ملت‌های ما بود. او طولانی‌ترین دوره خدمت را میان نخست‌وزیران ژاپن داشت و چشم‌اندازش درباره یک منطقه هند-آرام آزاد و باز، ماندگار خواهد بود. از همه مهمتر این که او عمیقاً برای مردم ژاپن اهمیت قائل بود و زندگی خود را وقف خدمت به آنها کرد. او حتی در لحظه‌ای که مورد حمله قرار گرفت، مشغول فعالیت برای دموکراسی بود. در حالی که جزئیات زیادی وجود دارد که ما هنوز بر آنها واقف نیستیم، اما این را می‌دانیم که حملات خشونت‌آمیز هرگز قابل قبول نیستند و خشونت با اسلحه همیشه بر جوامعی که تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند، زخم عمیقی بر جا می‌گذارد. ایالات متحده در این لحظه غم و اندوه در کنار ژاپن ایستاده است. من صمیمانه‌ترین مراتب تسلیت‌های خود را به خانواده‌ او تقدیم می‌کنم.


برای مشاهده محتوای اصلی: (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/07/08/statement-by-president-biden-on-the-killing-of-former-japanese-prime-minister-abe-shinzo/ )

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future