An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۱۶ ژانویه ۲۰۲۳

یک سال پیش، در یک حمله تروریستی که از یمن انجام شد، دو فروند موشک بالستیک و چند فروند پهپاد مکان‌های غیرنظامی در امارات متحده عربی را هدف قرار دادند. در حالی که سامانه‌های پدافند هوایی امارات – که از نمادهای همکاری امنیتی چند دهه ما است – موشک‌ها را در آسمان هدف قرار دادند، سه غیرنظامی بی‌گناه در این حمله شنیع جان باختند.

ما امروز زندگی‌ کسانی را که به طرز اندوهباری از دست رفتند گرامی می‌داریم، و بار دیگر بر تعهد ایالات متحده نسبت به ایمنی و امنیت مردم امارات تأکید می‌کنیم. ایالات متحده با همکاری نزدیک با دوستم شیخ محمد بن زاید، رئیس امارات متحده عربی، به پشتیبانی از امارات در دفاع از خود در برابر تهدیدها – چه از سوی یمن باشد و چه از هر جای دیگر- ادامه خواهد داد. ما به پیگیری دیپلماسی به منظور پایان دادن مسالمت‌آمیز به جنگ در یمن عزمی راسخ داریم و ایالات متحده به پشتیبانی از امنیت امارات و دیگر شرکای خود در خاورمیانه، از جمله از طریق ارائه کمک‌های نظامی ضروری، ادامه خواهد داد. به این ترتیب، در حالی که حوادث اسفناک یک سال پیش را گرامی می‌داریم، مصمم هستیم اطمینان حاصل کنیم که چنین اتفاقی دیگر تکرار نشود.

در حالی که امارات متحده عربی برای میزبانی کشورهای جهان در پاییز سال جاری میلادی در کنفرانس تغییرات اقلیمی (کاپ ۲۸) به منظور رسیدگی به چالش‌های آب و هوایی آماده می‌شود، ایالات متحده و امارات به کار خود برای پیشبرد طرح‌های تازه تاثیرگذار، از جمله «مشارکت برای تسریع انرژی پاک» و «مشارکت برای زیرساخت و سرمایه‌گذاری جهانی»، ادامه می‌دهند. مشارکت نیرومند ما برای ساختن آینده‌ای مشترک همراه با صلح، ثبات، و یکپارچگی بیشتر در سراسر منطقه، حیاتی است.


برای مشاهده محتوای اصلی: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/17/statement-from-president-joe-biden-on-the-anniversary-of-terrorist-attack-on-the-united-arab-emirates/ 

این ترجمه‌ها جهت رفاه خواننده ارائه شده‌اند و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future