An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید 
۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳ 

به مناسبت سالگرد درگذشت مهسا «ژینا» امینی، من و جیل به همراه مردم سراسر جهان یاد او و همه شهروندان دلیر ایرانی را که توسط رژیم ایران به دلیل مطالبه مسالمت‌آمیز دموکراسی و کرامت اولیه انسانی‌شان کشته، زخمی، یا زندانی شده‌اند، گرامی می‌داریم.  

همان‌گونه که در یک سال گذشته شاهد بوده‌ایم، داستان مهسا با مرگ وحشیانه او تمام نشد. او الهامبخش جنبش تاریخی «زن، زندگی، آزادی»  شد که بر ایران اثر گذاشته و مردم سراسر جهان را که خستگیناپذیر از برابری جنسیتی و احترام به حقوق انسانی خود دفاع میکنند، تحت تأثیر قرار داده است. شهروندان ایران در برابر ستم و خشونت مداوم، همچنان به این جنبش و مبارزه خود برای رسیدن به آیندهای آزاد و دموکراتیک متعهد هستند. فقط خود ایرانیان به تنهایی سرنوشت کشورشان را تعیین خواهند کرد؛ اما ایالات متحده همچنان به پشتیبانی از آنها – از جمله از طریق ارائه ابزارهایی برای پشتیبانی از توانایی ایرانیان برای دفاع از آینده خود متعهد می‌ماند. و ما همچنان علیه همه اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و دختران در همه جا، از جمله زنان مدافع حقوق بشر که اغلب به دلیل بیان نظرشان هدف قرار میگیرند، صحبت خواهیم کرد.  

ایالات متحده طی سال گذشته به درخواستهای مردم ایران پاسخ داده و کارزار دیپلماتیک بیسابقه‌ای را سازماندهی کرده است؛ کارزاری که به حذف حکومت ایران از کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان و ایجاد یک هیأت حقیقتیاب سازمان ملل متحد برای بررسی موارد نقض حقوق بشر انجامید. ما به تعداد فزاینده‌ای از کنشگران حقوق بشر کمک کرده‌ایم تا در ایالات متحده پناهگاهی امن بیابند. ما دسترسی ایرانیان به اینترنت را آسان‌تر کردیم: در اوج اعتراضات، ۳۰ میلیون ایرانی – یعنی تقریباً از هر سه نفر، یک نفر از ابزارهای ضدسانسور مورد حمایت ایالات متحده استفاده می‌کردند. ما همچنین بیش از ۷۰ فرد و نهاد ایرانی را که مسئول حمایت از ستم و سرکوب رژیم علیه مردم ایران هستند، تحریم کرده‌ایم. و امروز، تحریم‌های بیشتری را علیه برخی از فاحش‌ترین ناقضان حقوق بشر در ایران اعلام می‌کنیم. 

امروز – در حالی که مرگ فاجعه‌بار مهسا را به یاد میآوریم – بار دیگر تعهدمان نسبت به مردم شجاع ایران را، که در حال به انجام رساندن مأموریت او هستند، تأیید میکنیم. آنها با تاب‌آوری و عزم خود الهام‌بخش جهان هستند. و ما، همراه با هم‌پیمانان و شرکای‌مان، از آنها پشتیبانی می‌کنیم. 


مشاهده محتوای اصلی: Statement from President Joe Biden on the Anniversary of Mahsa Amini’s Death and Iran’s Brutal Crackdown | The White House 

این ترجمه‌ جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست. 

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future