An official website of the United States Government Here's how you know

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

کاخ سفید
۷ اکتبر ۲۰۲۳

من امروز صبح با نخست وزیر نتانیاهو درباره حملات هولناک جاری در اسرائیل گفتگو کردم. ایالات متحده این حمله وحشتناک علیه اسرائیل توسط تروریست‌های حماس از غزه را با صراحت کامل محکوم می‌کند و من به نخست وزیر نتانیاهو به وضوح گفتم که برای ارائه همه ابزارهای حمایتی مناسب به دولت و مردم اسرائیل آماده هستیم. تروریسم هرگز قابل توجیه نیست. اسرائیل حق دارد از خود و مردمش دفاع کند. ایالات متحده به هر یک از دشمنان دیگر اسرائیل که در این شرایط به دنبال سوء استفاده باشند، هشدار می‌دهد. پشتیبانی دولت من از امنیت اسرائیل استوار و تزلزل‌ناپذیر است.

من و جیل برای همه خانواده‌هایی که از این خشونت آسیب دیده‌اند نیایش می‌کنیم. ما از بابت جان‌هایی که به طرز اندوهباری کوتاه شده‌اند غمگین هستیم و امیدواریم که همه زخمی‌ها به سرعت بهبود یابند.

من و تیمم این وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کنیم و من با نخست وزیر نتانیاهو در تماس نزدیک خواهم بود.


مشاهده محتوای اصلی: Statement from President Joe Biden Condemning Terrorist Attacks in Israel | The White House

این ترجمه‌ جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.

U.S. Department of State

The Lessons of 1989: Freedom and Our Future